Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/2024

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Michaela Boldišová, Michal Hrdlička, Marek Blatný

kongresy, konference, kursy