Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. prosince 2023


1. Výbor se zabýval možnostmi zhodnocování financí PS, rizikovostí a likvidností některých bankovních a investičních produktů. Usnesl se na přípravě několika variant rozdělení finančních prostředků, z nichž bude výbor po další diskusi vybírat.

2. Výbor diskutoval o výši poplatků PS ČLS JEP od roku 2024, vč. návrhu diferenciace poplatků pro řádné a profesní členy po schválení stanov. Výbor se shodl na potřebnosti navýšení členských příspěvků, které jsou v PS v současnosti nižší než ve většině ostatních odborných společností, vzhledem k jejich dlouhodobé stagnaci a růstu většiny běžných nákladů, především pak nákladů na vydávání a distribuci časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Předběžně rovněž odsouhlasil vyšší členské poplatky pro řádné členy s plnými členskými právy a nižší pro profesní členy s právy limitovanými. Konkrétní výše členských příspěvků bude stanovena na základě porovnání s ostatními společnostmi a předložení ekonomických podkladů pro vydávání časopisu.

3. Členové výboru se dohodli na rozdělení příspěvků pro úvodníky časopisu Česká a slovenská psychiatrie pro rok 2024 a na rámcovém plánu medializace psychiatrických témat v příštím roce.

4. Kulatého stolu Nadužívání psychotropní medikace u lidí s mentálním postižením svolaného poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Mgr. Laurenčíkovou na 7. 12. 2023 na půdě Poslanecké sněmovny PČR se zúčastní dr. Šilhán a dr. Vaněk. Výbor předběžně diskutoval problémy s nadužíváním medikace, možnosti zlepšení a opatření jak z pohledu zdravotního, tak i sociálního. Shodl se na primárně sociálním řešení tohoto problému, neboť medikace pacientů s problémovým chováním bývá vyžadována ze strany pečovatelů pacienta a na základě jejich nespokojenosti s chováním pacientů. Jako žádoucí se proto jeví rozvoj kompetencí především v předzdravotnické sféře a u provázející sociální služby po stabilizaci pacienta ve zdravotnickém zařízení. Zabránit je třeba rušení míst v sociálních službách během hospitalizace pacienta v psychiatrické nemocnici. Bude žádoucí zlepšit koordinaci péče, upravit kompetence sester v oblasti podávání medikace a vytvořit doporučený postup péče pro tuto oblast. Prof. Kašpárek informoval, že ČNPS připravuje vzdělávací program v této problematice a MZ nyní plánuje vytváření klinických postupů, navrhuje, aby PS tento projekt využila a vytvořila mezioborový postup zdravotně-sociální.

5. Prof. Horáček vypracoval plán přednášek v rámci vědeckých schůzí PS na 1. polovinu roku 2024. Prof. Kašpárek navrhl na základě diskuse výboru ČNPS, že by v oblasti vzdělávání mohla být navázána spolupráce s ČNPS a obě společnosti by mohly sdílet záznamy přednášek a využít vzdělávací web PS. Prof. Praško navrhl podobnou spolupráci s Psychoterapeutickou společností. Prezenční Vědecká schůze bude zachována jedenkrát ročně v měsíci prosinci.

6. Dr. Tuček informoval o záměru zařazení odškodnění za duševní strádání v rámci pracovních úrazů, který vzniká v rámci katedry zdravotnického práva právnické fakulty. Dr. Tuček bude spolupracovat při úpravách hodnocení bolestného. Hodnotit bolestné může i neznalec na základě zpráv od jiných odborníků či z hospitalizace.

7. Dr. Tuček ve spolupráci s paní Knesplovou zapracovali do návrhu nových stanov PS podněty vzešlé z dalších diskusí výboru (mj. postup odvolání výboru PS) a Shromáždění členů v Brně, či které byly zaslány přes webový formulář přístupný ještě 2 týdny po Shromáždění členů. Finální návrh stanov a řádů byl následně zaslán právníkovi ČLS JEP JUDr. Vackovi k připomínkám. Jakmile bude vyjádřen souhlas právního oddělení ČLS JEP, připraví výbor elektronické hlasování o přijetí nových stanov. Dr. Tuček rovněž připraví úvodník časopisu Česká a slovenská psychiatrie č. 1/2024, který se zaměří na představení nových stanov a řádů a zdůrazní důležitost účasti členů na hlasování.

8. Výbor vyjádřil souhlas Psychiatrické společnosti ČLS JEP s negativním stanoviskem Asociace klinických psychologů k návrhu "Zákona o psychologických a psychoterapeutických službách". Oblast poradenských činností a nelékařských/nepsychologických terapeutických postupů byla v uplynulém období a je i v současnosti systematicky řešena ve spolupráci s MZ (mj. třístupňovým modelem psychoterapie a návrhem vázané živnosti psychoterapeutického poradenství) a předkládaný návrh zákona je v tomto ohledu nekoncepční, často v rozporu s proběhlými jednáními i dohodami.

9. Výbor probral organizační otázky spojené s proběhlými a nadcházejícími konferencemi (20. čs. psychiatrický sjezd, Zjazd SPsS SLS 13.-15. 6. 2024 Košice, XV. sjezd PS 5.-8. 6. 2024 Karlovy Vary).

10. Různé

a) Výbor po diskusi doporučil, aby se záležitostem spojeným s CDZ po odborné lékařské stránce věnovala Sekce sociální psychiatrie a odborně tuto oblast nadále zaštiťovala.

b) Prof. Kašpárek informoval o jednání MPSV a Asociace komunitních služeb, kam jsou přizvaní zástupci PS dne 7. 12. Tématem bude další rozvoj komunitních služeb a plán ukotvení sociálních komunitních týmů s nižší intenzitou zapojení zdravotnického personálu (psychiatrická sestra), které by se měly starat o prevenci a nespecifickou podporu předzdravotní péče. Výbor po diskusi podpořil ukotvení takto jasně v systému definované sociální služby pro konkrétní klientelu, aniž by se jednalo o náhradu CDZ.

11. Novými členy PS a zvolených sekcí se stali: MUDr. Simona Andrysíková (PL Šternberk), MUDr. Radka Jirásková (PK 1. LF UK a VFN), MUDr. Michal Vacek (Adiktologická klinika 1. LF UK a VFN), MUDr. Jitka Dočekalová (PA Třebíč), MUDr. Ľuboslava Belanská Jelínková (PK FN Brno), MUDr. Arina Yudina (CDR Beroun), MUDr. Kamila Růžková (FN HK).

12. Příští schůze výboru - 3. 1. 2024 od 12 hod., zasedací místnost PS ve VFN Praha.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Šilhán.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2024;120(1): 47 -48

Zpět