Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

POKYNY PRO AUTORY

1. CHARAKTERISTIKA PERIODIKA

Časopis Česká a slovenská psychiatrie je oficiálním periodikem Psychiatrické společnosti ČLS JEP, České psychiatrické společnosti, o. s., a Psychiatrickej spoločnosti SLS.

Časopis je recenzované (peer review) periodikum, které publikuje původní vědecká sdělení z oblasti psychiatrie, především výsledky klinických studií, kazuistiky, přehledné články k aktuálním tématům psychiatrie a psychologie, materiály určené pro celoživotní postgraduální vzdělávání (continuing medical education, CME), zprávy z kongresů a schůzí výboru odborné společnosti. Součástí časopisu jsou zprávy o dění v jednotlivých sekcích společnosti, recenze, komentáře k zajímavým článkům a knižním publikacím, diskuse, biografie a jubilea významných osobností, rozhovory, osobní zprávy a dopisy redakci. Časopis je vydáván 6x ročně.

Zasílané příspěvky by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované výsledky nebo poznatky. Podmíněně lze publikovat data nebo informace týkající se oboru, které byly publikovány v nerecenzované formě nebo formou abstrakt.

Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky odmítnout, pokud nevyhovují formátem nebo obsahem publikačnímu zaměření časopisu. Definitivní rozhodnutí o publikaci záleží na vedoucím redaktorovi.

Články mohou být publikovány v češtině, slovenštině nebo angličtině. Otištěné články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků, jejich částí, tabulky nebo grafy mohou být přetištěny pouze se souhlasem redakce a vždy s uvedením zdroje.

2. PŘÍJEM RUKOPISŮ

Články zasílejte výhradně na e-mailovou adresu redakce (editorcsp@centrum.cz). Obdržení článku je redakcí potvrzeno do pěti pracovních dnů, pokud tomu tak nebude, kontaktujte redakci k ověření přijetí příspěvku.

Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).

Příspěvky k publikaci jsou bezprostředně po přijetí kontrolovány po formální stránce technickým redaktorem a popřípadě obratem odeslány k doplnění požadovaných součástí bez zahájení recenzního řízení. Každý kompletní rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek nebo rozhoduje výkonná redakční rada. Po ukončení recenzního řízení jsou autoři vyzváni k reakci na hodnocení recenzentů.

Součástí rukopisu musí být průvodní dopis, podepsaný všemi spoluautory. Tento dopis musí obsahovat:

 • prohlášení, že práce nebyla zadána jinému časopisu ani jinde otištěna, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů;
 • prohlášení týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů;
 • prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spoluautory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu;
 • jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu autora pověřeného ostatními spoluautory k jednání o korekturách a konečnému schválení publikace.

Tento dokument je nutné zaslat na adresu: MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 05 Praha 2.

Autoři před tiskem obdrží e-mailem z nakladatelství Galén článek ve formátu pdf ke korektuře, s pokyny redakce, jak korekturu provést. Doporučujeme dodržet stanovený termín vrácení autorské korektury, neboť na pozdější připomínky nelze brát zřetel.

Příprava a zpracování rukopisu vychází z příslušných ČSN a z doporučeného postupu ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU

Rukopisy přijímáme v programu MS Word (formát doc, popř. rtf) ve dvojitém řádkování, typu písma Times New Roman velikosti 12 bodů. Klávesu Enter používejte pouze na konci odstavce a stránky číslujte arabskými číslicemi.

Rukopis musí obsahovat následující části, z nichž každá začíná na samostatné straně:

 • titulní strana obsahující název článku v českém/slovenském a anglickém jazyce;
 • strukturovaný souhrn (abstrakt) a klíčová slova v českém/slovenském jazyce;
 • strukturovaný souhrn (abstrakt) a klíčová slova v anglickém jazyce;
 • vlastní text publikace (popř. včetně poděkování);
 • seznam citované literatury;
 • legenda k obrazové dokumentaci v českém/slovenském jazyce (obrázky, grafy, tabulky);
 • legenda k obrazové dokumentaci v anglickém jazyce (obrázky, grafy, tabulky);
 • obrazová dokumentace;
 • průvodní dopis (viz výše čl. 2).

3.1. Titulní strana

Titulní strana základních typů článků má obsahovat:

 • stručný a jasný název článku, krátký podtitul pouze v případě nutnosti;
 • plná jména autorů (křestní jméno a příjmení);
 • úřední název a adresy institucí jednotlivých autorů;
 • jméno, tituly a adresu kontaktní osoby pro korespondenci, včetně jejího telefonu, faxu a e-mailu;
 • popř. údaje o finanční podpoře práce (grant, výzkumný záměr, firma, soukromá osoba atd.).

3.2 Strukturovaný souhrn a klíčová slova

Strukturovaný abstrakt (u původní práce - Original Article) a nestrukturovaný abstrakt (u souborného článku - Review Article nebo kazuistiky - Case Report) v českém/slovenském a anglickém jazyce musí plně vystihovat obsah zaslané práce, jeho rozsah musí být minimálně 250 slov a nesmí přesáhnout 500 slov.

U abstraktů původních prací jsou povinné následující položky:

 • 1) Cíl (Objective): jedna až dvě věty charakterizující stav problematiky a cíl práce.
 • 2) Materiál a metoda (Method): charakteristika sledovaného souboru, použité metody.
 • 3) Výsledky (Results): nejvýznamnější výsledky, vyjádřené numericky, s udáním statistické významnosti.
 • 4) Závěr (Conclusion): shrnutí závěrů vyplývajících z předkládaného článku.

U souborných článků a kazuistik nemusí být abstrakt členěn podle výše uvedené struktury.

Klíčová slova (Key Words) v počtu 5 až 10, v abecedním pořádku a oddělovaná čárkami jsou v českém/slovenském a anglickém jazyce umístěna pod textem příslušného souhrnu. Zpracována by měla být dle doporučení U. S. National Library of Medicine - Medical Subject Headings, viz: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

3.3. Text a rozsah publikace

Používejte styl psaní obvyklý v biomedicínských časopisech. Vědecká sdělení čleňte dle následujícího pořádku:

 • Úvod.
 • Materiál a metoda.
 • Výsledky.
 • Diskuse.
 • Závěr.

Rozsah rukopisu se řídí typem článku:

 • úvodník (Editorial): maximální rozsah 8000 znaků, do 3 citací;
 • souborný článek (Review Article): maximální rozsah rukopisu 40 000 znaků, do 30 citací;
 • původní práce (Original Article), tematické sdělení (Special Focus), aktuální téma (State of the Art): maximální rozsah textu 40 000 znaků, do 35 citací;
 • kazuistika (Case Report): maximální rozsah 16 000 znaků, do 15 citací;
 • komentáře: maximální rozsah 8 000 znaků;
 • zprávy z vědeckých setkání a konferencí: maximální rozsah 3 000 znaků;
 • recenze: maximální rozsah 4 000 znaků;
 • dopisy redakci / diskuse: maximální rozsah 4 000 znaků, do 7 citací;
 • zprávy / osobní zprávy: maximální rozsah 4 000 znaků;
 • jubilea významných osobností: maximální rozsah 6 000 znaků + fotografie.

Text musí obsahovat odkazy na případné tabulky grafy, obrázky nebo fotografie, a to v následující podobě (tab. 1, graf 1, obr. 1). Odkazy na literaturu se v textu uvádějí jako číslo příslušné citace umístěné v horním indexu (bez závorek; je-li odkazů v daném místě více, uvádějí se čísla oddělená čárkou a bez mezer) a číslují se od začátku vzestupně.

Zkracování slov, zejména v nadpisech, se nedoporučuje. Pokud se nějaký výraz v textu často opakuje a autor uzná za vhodné jej zkrátit, uvede zkratku v závorce po prvním použití.

V případě klinických studií a studií s pokusy na zvířatech uveďte v části "Materiál a metoda" údaj o schválení etické komise nebo komise pro práci s laboratorními zvířaty.

Názvy přístrojů a léčiv musejí být doprovázeny v závorce uvedeným jménem a sídlem výrobce. Kromě obchodních názvů preparátů uvádějte pokud možno vždy též název účinné látky.

3.4. Statistické zpracování

Použité statistické metody detailně popište, aby čtenáři mohli způsob zpracování výsledků jednoznačně identifikovat. Můžete diskutovat o vhodnosti použitých metod, statistického softwaru, experimentálního uspořádání, popř. randomizace. Vysvětlete statistické zkratky a značky, které nejsou běžné.

3.5. Tabulky

Každou tabulku pište dvojitým řádkováním a v samostatném souboru. Tabulky označte arabskými číslicemi. Legendu uvádějte přímo u tabulky. Vysvětlete použité zkratky.

3.6. Grafy a obrázky, včetně fotografií

Grafy zasílejte v elektronickém formátu MS Excel a očíslujte je v pořadí, jak jdou za sebou.

Obrazová dokumentace je přijímána pouze v elektronické podobě v dostatečně vysokém rozlišení. Obrazová dokumentace nesmí obsahovat osobní údaje, čísla chorobopisů, čísla vyšetření a osoby nesmějí být identifikovatelné. Redakce vyžaduje dokumentaci ve formátu JPG, TIF, BMP nebo CDR (Corel Draw). Každý graf nebo obrázek zašlete jako samostatný soubor a pojmenujte jej dle pořadového čísla v textu, např. "Obr 1.jpg".

Legendy ke grafům a obrázkům musejí být obsaženy ve zvláštním souboru a s uvedením informací v takové míře, která umožní porozumět ilustracím bez znalosti vlastního textu sdělení.

Obrázky, grafy ani tabulky nevkládejte přímo do textu rukopisu; v textu by na ně měly být vždy uvedeny odkazy.

3.7. Literatura

Seznam citací pište ve dvojitém řádkování a číslujte je podle pořadí, v jakém se citace postupně objevují v textu (nikoliv abecedně) v souladu s Vancouverskou deklarací. Citace musí obsahovat jména všech autorů do celkového počtu pěti, od počtu šesti autorů uvádějte jen tři první jména s doplněním formulace "et al." (příjmení a první písmeno křestního jména/jmen). Citace časopisu má údaje v tomto pořadí: autor, název, rok, ročník (popř. číslo), rozsah (stránky od-do). Citace knihy: autor, název, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran. Má-li kniha více autorů, lze uvést hlavního autora s doplněním formulace "et al."

Materiály v elektronické podobě citujte dle české technické normy ČSN ISO 690-2:1997 (01 097) "Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části".

Příklady:

ČLÁNEK - JEDEN AUTOR:

Crowe SE Decrease in performance on the verbal fluency test as a function of time: evaluation in a young healthy sample. J Clin Exp Neuropsychol 1998; 20 (3): 391-401.

ČLÁNEK - VÍCE AUTORŮ:

Grabe HJ, Lange M, Wolff B et al. Mental and physical distress is modulated by a polymorphism in the 5-HT transporter gene interacting with social stressors and chronic disease burden. Mol Psychiatry 2005; 10 (2): 220-224.

ČLÁNEK PŘIJATÝ DO TISKU:

Cunje A, Molloy DW, Standish TI, Lewis DL. Alternate forms of logical memory and verbal fluency tasks for repeated testing in early cognitive changes. Int Psychogeriatr. In press 2010.

KNIHA:

Stefan M, Travis M, Murray RM. An atlas of schizophrenia. London: Parthenon Publishing; 2002: 98.

KAPITOLA Z KNIHY:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: patho-physiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; 1995: 465-478.

SBORNÍK Z KONFERENCE:

Drástová H. Lidská práva a způsobilost k právním úkonům. Sborník referátů XXXI. soudně psychiatrické a psychologické konference; 2008 říjen 15-18; Valtice. Praha: Galén; 2009: 95-99.