Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

PERIODIKUM

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31,120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r. o.
Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5, IČ 49356399

Vedoucí redaktor:

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 05 Praha 2

Zástupce vedoucího redaktora:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Rukopisy:

E-mail: editorcsp@centrum.cz

Redakční zpracování: Mgr. Roman Lang

Sazba a zlom: Petra Veverková, DTP Galén (G 301002)

Tisk: GLOS, Špidlenova 436, 513 01 Semily

Vychází 6x ročně.

Určeno odborné veřejnosti. Zaslané příspěvky se nevracejí. Nakladatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k eho užití. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerce odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v  jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým včetně pořizování fotokopii, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a  vydavatelského oprávnění.

Evidenční číslo MK ČR E 4654

Místo vydání: Praha