Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

NOVÉ STANOVY A ŘÁDY


Vážení kolegové,

dosud platné stanovy a další řády Psychiatrické společnost ČLS JEP byly schváleny v roce 2012. Česká lékařská společnost přijala Shromážděním představitelů organizačních složek ČLS JEP dne 17. 5. 2022 a Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 19. 1. 2023 nové stanovy a řády. V § 25 těchto stanov je organizačním složkám, tedy i Psychiatrické společnosti ČLS JEP, uložena povinnost upravit do 12 měsíců dříve vydané předpisy, aby neodporovaly Stanovám ČLS JEP.

V rámci úprav předpisů naší Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále PS) jsme připravili úpravu stanov a navazujících předpisů. Navržené změny byly předloženy výboru PS, který je schválil. Právník ČLS JEP nám byl nápomocen ve tvorbě odpovídajícího znění a provázání změn s platnými předpisy ČLS JEP.

Řada paragrafů doznala dílčích změn. Pokud by tyto změny byly všechny vyjmenovány, většina z nás by v nich ztratila přehled a uniklo by nám to podstatné, proto je tento dokument zaměřen jen na hlavní a podstatné změny, které se dotknou zásadním způsobem fungování PS.

Stanovy

- Evidence členů je vedena v Centrální evidenci členů ČLS JEP, PS ani sekce si vlastní evidenci nevedou.

- PS má řádné, čestné a profesní členy.

- Řádným členem PS se všemi právy a povinnostmi se může stát pouze lékař. Jen řádný člen může volit a být volen do všech orgánů a funkcí PS (kromě profesní sekce).

- Čestným členem PS se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj psychiatrie či příbuzných věd, případně o rozvoj PS.

- Čestným členem PS se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti psychiatrie. Čestným členem může být jmenován i nečlen PS.

- Pokud čestný člen není současně řádným členem PS, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen.

- Profesním členem PS se může stát člen ČLS JEP, který není lékař a který se angažuje v oblasti oboru psychiatrie, psychiatrické péče a výzkumu a který souhlasí s cíli PS a zaváže se přispívat k jejich plnění.

- Profesní člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů a funkcí PS a odborných sekcí, může volit a být volen do orgánů a funkcí v profesních sekcích.

- Profesní členové se mohou sdružovat v odborných a profesních sekcích podle svého zaměření a zájmu.

Změny v členství jsou v souladu se Stanovami ČLS JEP, které umožňují tyto formy členství. Rozdělení členství na řádné a profesní bylo vedeno záměrem zachovat organizační složky ČLS JEP, a tedy i PS jako profesní lékařské organizace (řádné členství), zároveň ale umožnit i nelékařským profesím, které se angažují v léčbě duševně nemocných, být organizovány v odborné společnosti podle svého zájmu.

Současní členové PS, kteří nejsou lékaři, se dnem nabytí platnosti těchto stanov automaticky stanou profesními členy PS.

Výši členského příspěvku řádných i profesních členů PS stanovuje výbor PS.

- Nové stanovy také sjednocují názvosloví orgánů PS a sekcí. Orgány PS jsou Shromáždění členů, výbor PS a revizní komise PS. Orgány sekce jsou členská schůze sekce a rada sekce (dříve výbor sekce).

- Upraveny byly pravomoci Shromáždění členů, které v odůvodněných případech může odvolat výbor PS nebo zkrátit jeho funkční období. K tomu může dojít jen ze závažných důvodů, jako je dlouhodobá nečinnost výboru nebo činnost v rozporu s cíli, stanovami a etickým kodexem PS. Návrh k odvolání výboru nebo zkrácení jeho funkčního období může být předložen v písemné formě Shromáždění členů, požádá-li o to alespoň jedna pětina všech členů PS nebo požádá-li o to revizní komise PS. Odvolání výboru PS nebo zkrácení jeho funkčního období je přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň jedna čtvrtina všech členů příslušného orgánu. Stejným způsobem může být odvolána i rada sekce na schůzi členů sekce.

- Nebude se již volit předseda budoucí. Předseda PS bude volen na stejné období jako výbor společnosti. Jedna osoba může vykonávat funkci předsedy v jednom nebo nejvýše ve dvou na sebe navazujících funkčních obdobích (pokud je i na druhé volební období zvolena). Pokud bude chtít ta samá osoba být znovu zvolena do funkce předsedy po ukončení druhého z po sobě jdoucích volebních období, musí vyčkat jedno funkční období, než bude znovu kandidovat.

Jednací řád

- Změnou v jednacím řádu je možnost hlasování per rollam.

Pokud Shromáždění členů bude hlasovat formou per rollam, je za quorum považována jedna čtvrtina všech členů orgánu s právem hlasovat.

Volební řád

- Podle nového volebního řádu mohou volby probíhat prezenčně nebo elektronicky. Možnost korespondenčních voleb byla vypuštěna.

- Byla také upravena pravomoc volební komise vyhlásit výsledky voleb nejpozději do 14 dnů od ukončení voleb. Dává to volební komisi čas se sejít a vyhodnotit průběh voleb.

- Volební řád také umožňuje výboru PS strukturovat kandidátní listinu podle stanovených kritérií (dětský psychiatr, gerontopsychiatr apod.) a přijmout k tomu příslušná opatření.

- Volební období výboru PS je tříleté, rady sekce čtyřleté.

- Volby do rady sekce organizuje rada sekce, schvaluje je výbor PS.

Řád sekcí

- Sekce mohou být odborné a profesní.

- Členem odborné sekce mohou být řádní členové i profesní členové PS, profesní členové v odborné sekci nemohou volit ani být voleni do rady sekce.

- Členem profesní sekce mohou být pouze profesní členové PS. V profesní sekci mají profesní členové právo volit a být voleni do rady sekce.

- Členská schůze sekce může odvolávat radu sekce.

S výše uvedenými změnami byli členové seznámeni zveřejněním na webových stránkách společnosti, kde měli i možnost podávat připomínky. Následně výbor PS ČLS JEP na Shromáždění členů na 20. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně v listopadu 2023 předložil nové stanovy a řády k projednání členské základně. Protože ale Shromáždění členů nebylo usnášení schopné, bude nutné o nich hlasovat per rollam. Po schválení konečného znění právníkem ČLS JEP budou nové stanovy a řády zveřejněny na webových stránkách společnosti a členové budou vyzváni k hlasování. O datu a průběhu hlasování rozhodne výbor Psychiatrické společnosti. Aby nové předpisy mohly být platné, musejí být následně schváleny také předsednictvem ČLS JEP.

Protože se jedná o závažné dokumenty, které zásadním způsobem ovlivní další fungování Psychiatrické společnosti ČLS JEP a formují její rámec, je zapotřebí, aby se s nimi seznámili všichni členové a měli možnost vyjádřit své stanovisko v připravovaném hlasování.

Každý jednotlivý hlas představuje klíčový aspekt v utváření směřování a hodnot této společnosti, a proto je důležité, abyste měli možnost ovlivnit rozhodnutí a postavit se za své přesvědčení.

Vaše aktivní účast je nutná k formování budoucnosti Psychiatrické společnosti, a proto vás vyzývám, abyste se připojili k tomuto důležitému hlasování s ohledem na společný rozvoj PS.

MUDr. Jan Tuček, Ph.D., LL.M.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2024;120(1): 5 -6

Zpět