Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

KONFERENCE O MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČI U DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH


Praha 19.-20. 10. 2023

V říjnu se v pražském hotelu Grandium uskutečnila konference pro odbornou veřejnost, spolupracující lékařské a nelékařské profese, školství a sociální péči na téma ?Multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících?. Problematika duševních poruch v populaci mladistvých nemocných je vysoce aktuální s ohledem na jejich stoupající prevalenci a zároveň nedostatečnost potřebných služeb, ale také pro nutnost hledat systémové změny tak, aby byly pokryty potřeby klientů odpovídající jejich zdravotnímu stavu. O aktuálnosti tématu svědčí i nedávno proběhlá tisková konference (5. 10. 2023) na Psychiatrické klinice VFN v Praze, které se účastnili ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ředitel VFN v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, a děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Konference "Multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících" představovala jeden z hodnotných výstupů projektu "Edukačně terapeutické centrum VFN Praha", který je financován z Fondů EHP 2014-2021. Zúčastnilo se jí prezenčně 140 osob a 40 se připojilo on-line. Mezi účastníky byli dětští lékaři, psychiatři, pedopsychiatři, psychologové, sociální pracovníci a další terapeuti pomáhajících profesí. Organizátorem a zároveň koordinátorem konference byl realizační tým z Psychiatrické kliniky VFN v Praze v čele s vrchní sestrou Bc. Zuzanou Fišarovou a kolegyněmi z oddělení evropských grantů Ing. Martinou Beranovou a Ing. Jitkou Kolínovou. Předsedajícími a zároveň moderátory konference byli MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., (primářka zmíněné kliniky) a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., (přednosta). Odborným garantem akce a moderátorem diskuse byl klinický psycholog zabývající se dlouhodobě problematikou dětských duševních poruch prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA. Nemohu opomenout Ing. Hanu Kmecovou z Oddělení marketingu VFN, která se podílela na všech grafických výstupech projektu i propagaci konference a patří jí za to velký dík.


Česká a slovenská psychiatrie

Program prvního dne konference byl rozdělen do dvou bloků. V první části zazněly čtyři příspěvky. Zahájil MUDr. Jan Lorenc z Psychoterapeutického centra NÁKEL, s. r. o., který představil první dva roky existence krizového centra a nastínil možnosti zajištění plynulého průchodu klientů jejich zařízením s krátkou objednací dobou. S druhým příspěvkem vystoupila muzikoterapeutka, fyzioterapeutka a speciální pedagožka PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., na téma "Muzikoterapie u dětí s poruchami autistického spektra". V úvodu své přednášky představila obor muzikoterapie, jeho základní principy, modely a metody, uplatnění muzikoterapie v psychiatrii, v praxi i výzkumu. Dále uvedla praktické využití muzikoterapie u dětí trpících poruchami autistického spektra na sugestivním kazuistickém příkladu z praxe. Další přednášející byla psycholožka a koordinátorka Denního stacionáře pro adolescenty na Psychiatrické klinice VFN v Praze Mgr. Tereza Podávková, která ve svém příspěvku představila zcela unikátní ambulantně poskytovanou službu v České republice a nastínila program stacionáře naplňovaný multidisciplinárním týmem složeným z klinických psychologů, psychiatrů, zdravotních sester, nutričních terapeutů, sociálních pracovníků a dalších externích odborníků. První blok ukončil svou velmi přehlednou a didaktickou přednáškou na téma "Úzkostné poruchy u dětí" doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D., ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a předseda Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii MZ ČR.

Po přestávce s bohatým rautem následovala druhá část programu. Bc. Zuzana Fišarová a Mgr. Zuzana Máchová z Psychiatrické kliniky VFN v Praze seznámily posluchače s cíli a výstupy projektu "Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze". Hlavním smyslem projektu je podpora a rozvoj programu Denního stacionáře pro adolescenty, zkvalitnění ambulantní péče a vzdělávání multidisciplinárního týmu Centra dorostové a vývojové psychiatrie. Realizovanou částí projektu je úprava venkovních prostor Psychiatrické kliniky na místa pro terapii, relaxaci a pohybové aktivity v přírodním a zároveň bezpečném prostředí. Vybudována byla sportovně terapeutická relaxační zahrada a zahrada s multifunkční venkovní učebnou. Byly realizovány kurzy Mindfulness, sebezkušenostní tréninky, podpora (koučink) a cvičení jógy pro členy multidisciplinárního týmu, a dále interaktivní semináře na osm témat postihujících základní oblasti duševních poruch u dětí a dospívajících. Dalším konkrétním výstupem projektu je tematicky navazující edice edukačních materiálů od autorů RNDr. Hany Ptáčkové, Ph.D., a prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, a připravované postupy "Dětská duševní onemocnění v otázkách a odpovědích". V přednášce nemocničního kaplana VFN v Praze PhDr. Ing. Petra Kroheho s názvem "Techniky a metody muzikoterapie u adolescentů" byly představeny základní principy a fungování muzikoterapie v prostředí Denního stacionáře pro adolescenty a byly prezentovány hlavní techniky a metody, které se při práci s adolescenty využívají. První den konference zakončila MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze s příspěvkem "Využití jógy a technik Mindfulness u dětí s psychickým onemocněním", ve kterém zdůraznila význam rozvíjení dechových technik, jógových pozic, her, relaxace a technik mindfulness.

Druhý den konference, 20. 10. 2023, program zahájil PhDr. Milan Demjanenko, který je součástí týmu Psychiatrické kliniky VFN v Praze, jenž se kromě jiného spolupodílí na rozvoji Centra krizové péče a podpůrných skupin pro rodiče adolescentů. Jeho příspěvek se zabýval využitím principů a možností rodinné terapie v péči o adolescenty v Denním stacionáři pro adolescenty. Společnými cíli rodinné terapie by mohly být například zlepšení fungování rodiny na různých úrovních, posilování vzájemného porozumění a emocionální podpory mezi členy rodiny nebo rozvoj dovedností při zvládání a řešení problémů v různých životních situacích.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., krizový intervent a psychoterapeut, s přednáškou "Drogové závislosti" nastínil zejména, ale nejen, problematiku drogových závislostí. Představil současná data ze studie ESPAD 2019 a ze Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 2022, přiblížil proces vzniku závislosti zejména z pohledu teorie potřeb a následně uvedl důležité příčiny vzniku závislostí u dětí a dospívajících. Reflektoval aktuální otázky, jako je např. nárůst depresivních a úzkostných poruch, a v závěru otevřel problematiku souvislosti náboženství a spirituality a jejich vlivu na závislosti. Celou konferenci důstojně ukončil prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, svou komplexní přednáškou na téma "ADHD jako celoživotní porucha".

Konference v komfortním prostředí hotelu Grandium v Praze 1 se nesla v přátelském duchu a příjemné atmosféře. Po každé přednášce následovala bohatá diskuse, která svědčila o poutavosti přednesených příspěvků a dobře připravených přednášejících, a hlavně o zájmu o tuto problematiku. Konference propojila všechny související profese napříč celým spektrem a může představovat příslib do budoucna, že mladiství nemocní trpící duševními poruchami nejsou odborníkům lhostejní stejně jako jejich snaha o rozšiřování a vzájemné propojování existujících služeb. Více takových akcí!

prim. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2024;120(1): 50 -52

Zpět