Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. listopadu 2023


Zápis ze schůze výboru přináší stručný záznam relevantních bodů jednání a z pochopitelných důvodů nemůže být vyčerpávající. V případě zájmu o doplnění informací je možné se kdykoliv obrátit podle obsahu na zástupce sekcí mezi členy výboru či přímo na sekretariát společnosti (sekretariat@psychiatrie.cz).

1. Prof. Horáček se omluvil z jednání výboru PS a nabídl představení nového plánu vědeckých schůzí na Shromáždění členů. Plán zašle paní Knesplové k uveřejnění ve zpravodaji a na webu PS.

2. Výbor projednal rámcový obsah odpovědi, kterou obdržel od několika členů PS. V ní tito členové reagují na zápisy ze schůzí výboru v roce 2023 a žádají upřesnit některé projednané body, resp. informovat o probíhajících a plánovaných jednáních, jejich obsahu a strategiích. Výbor konstatoval, že bohužel není v jeho silách takto široce písemně informovat jednotlivé členy o probíhajících aktivitách uvnitř společnosti i jednání navenek, protože všichni členové vykonávají svůj mandát nad rámec své standardní pracovní náplně převážně ve svém volném čase. Psychiatrická společnost sice funguje na principu zastupitelské reprezentace, která je zvolena v řádných volbách a na niž je delegována činnost ve prospěch oboru, ale výbor je zavázán zveřejňovat zápisy ze svých schůzí a snaží se projednávat důležitá koncepční témata na odborných setkáních, ke kterým má přístup členská základna. Výbor PS si proto cení zájmu o dění v oboru, ale s ohledem na své omezené kapacity preferuje, aby členové své návrhy a témata k diskusi směrovali na konference a ostatní k tomu určené platformy, o kterých výbor informuje. Tam může být komunikováno více témat s více členy současně.

Konkrétně na 20. česko-slovenském sjezdu je vyhrazen čas 1,5 hodiny na sympozium Změny v systému psychiatrické péče, na kterém budou přítomni zástupci NRPDZ, MZ, VZP, MPSV, a dále se témata mohou probrat i na Shromáždění členů, kde je vyhrazen asi 2,5hodinový prostor. Pokud se ukáže potřeba více některá témata prodiskutovat, je možné je zařadit na sjezd PS v Karlových Varech.

Dr. Papežová informovala, že Sekce ambulantní péče pořádá se svými členy prezenční i online schůze, na nichž jsou probírány otázky reformy a změny v systému péče. Pozvánku na další schůzi sekce nechají rozeslat všem členům PS. Výbor sekce také připravuje do zpravodaje PS pro všechny členy informace o dění v ambulantní oblasti. Prof. Kašpárek na sympozium Změny v psychiatrické péči připravil prezentaci, v níž na základě hloubkových diskusí výboru kriticky zhodnotí současnou situaci v oboru a nastíní možná krizová opatření, na kterých se výbor shodl. Základním problémem se zdá historický dluh zdravotnického systému vůči psychiatrii a mimořádně dynamický vývoj v oblasti narůstající poptávky po péči. Jakákoliv opatření se tak mohou projevit teprve se značným odstupem.

Dr. Pěč připraví spolu s dalšími přednášejícími ke zveřejnění zprávu o sympoziu CDZ a ambulantní péče, která proběhla na Konferenci sociální psychiatrie 2023. Paní Knesplová ji i s prezentací zveřejní na webu PS a ve zpravodaji. Výbor PS osloví sekce společnosti, aby vypracovaly zprávu o změnách v jejich oblasti za dobu reformy psychiatrické péče. Prof. Mohr navrhl možnost uspořádání diskusního fóra členů PS se členy výboru PS.

3. Prof. Mohr požádal členy výboru, aby mu v rámci přípravy podkladů pro elektronizaci zdravotnictví zaslali vzorové formuláře užívané v elektronických informačních systémech při péči o ambulantního i hospitalizovaného pacienta.

4. Výbor se zabýval nabídkami na zhodnocení financí PS ČLS JEP, tak aby reálná hodnota finančních rezerv společnosti zbytečně neklesala. V prvním kroku budou zjištěny možnosti zhodnocení prostředků u Fio banky, následně u dalších bank a případně investičních společností.

5. Výbor se zabýval stížností na nedostupnost přípravku Zypadhera. Výbor bohužel nemá přímé nástroje, jak ovlivnit dostupnost léků na trhu. Shodl se však na tom, že je možné informovat MZ o závažnosti stavu a současně téma medializovat (význam depotních přípravků pro pacienty i společnost), tak aby byl vytvořen vyšší tlak pro hledání řešení situace. Dr. Holanová souhlasila, že připraví návrh textu k ev. úpravám a doplnění členy výboru a poté pro zaslání na MZ a jako podklad k medializaci.

6. V souvislosti s žádostí o usnesení PS k rodičovství párů stejného pohlaví se výbor usnesl, že se jedná o rozhodnutí politické, nikoliv odborné, přičemž se výbor již v minulosti vyslovil, že neexistují důkazy o problematickém vývoji dětí vychovávaných stejnopohlavními páry, stejně jako je omezené množství důkazů o opaku.

7. Prof. Praško informoval o zkušenosti z výuky studentů medicíny, že studenti po absolvování studia psychiatrie opětovně ztrácejí zájem o volbu oboru. Doporučil usilovat o udržení jejich zájmu vypisováním témat SVOČ a atraktivními online přednáškami. Prof. Kašpárek informoval o plánovaném navýšení počtu rezidenčních míst v psychiatrii a doprovodné kampani, jejíž součástí by mělo být posílení zájmu o obor. Byl výborem pověřen, aby se této oblasti ujal.

8. Prof. Praško prezentoval e-terapii Mindwell a výbor odsouhlasil podporu tohoto programu jako preventivního programu pro osoby s úzkostnými a depresivními potížemi pro žádost o zařazení do fondu prevence pojišťoven. Jakmile aplikace bude mít certifikaci zdravotního prostředku, výbor PS bude podporovat aplikaci i pro osoby s úzkostnými a depresivními poruchami.

9. Dr. Tuček se zúčastnil za výbor PS konference o odškodnění nemateriální újmy a informoval o tom, že dojde k otevření novelizace zákona. Výbor PS pověřil dr. Tučka k návrhu diagnóz a bodového ohodnocení.

Nové stanovy a řády: Výbor PS odsouhlasil, aby počet 11 členů výboru PS zůstal v novém návrhu stanov PS stejný jako doposud. Členové PS zaslali k návrhu nových stanov PS dvě připomínky, které se týkají profesního členství a návrhu na členění výboru podle zaměření a oblasti. V oblasti profesního členství se jedná spíše o neporozumění širšímu kontextu tohoto statusu, stran možného členění výboru byla odsouhlasena formulace, že je v kompetenci výboru PS před volbami strukturovat kandidátku dle svého uvážení (může/nemusí).

10. Novými členy PS ČLS JEP se stali:
MUDr. Kristýna Jugasová, PN Kosmonosy, MUDr. Vojtěch Turánek, PN Kroměříž, MUDr. Nikola Moravcová, FN Hradec Králové.

11. Schůze výboru PS - 6. 12. 2023 od 12 hod. - zasedací místnost u kanceláře PS, Praha 2

Vědecká schůze - 6. 12. 2023 od 10 hod. vč. předání čestné medaile, Heverochových medailí, Novinářské ceny, Kuffnerovy ceny a Vondráčkovy ceny. Dopolední program zajišťuje PK VFN, doporučené postupy: Závislost na psychoaktivních látkách - dr. Bayer.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Šilhán


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2024;120(1): 46 -47

Zpět