Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, květen/2022

obsah

contents

úvodník /editorial

MUDr. Jan Tuček, Ph.D., LL.M.

dopisy redakci