Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/2023

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

Gabriela Bezáková, Ľubomíra Izáková