Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2020

obsah

contents

původní práce /original article

Ladislav Hosák, Kristýna Hosáková, Dana Kamarádová Končelíková, Jana Zapletalová, Klára Látalová

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP