Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. září 2014


1. Výbor PS projednal informace dr. Vaňka o jeho jednání s právníkem ČLK JUDr. Machem ohledně možnosti, aby byli psychiatři a kliničtí psychologové vyjmuti z  povinnosti oznamovat trestné činy, o nichž se dozvědí v rámci svého povolání, stejně jako advokáti a duchovní. Rozhodl se získat informace, jak je to s  povinností psychiatrů a klinických psychologů oznamovat trestné činy v jiných státech Evropy ve spolupráci s odborníky na mezinárodní právo Právnické fakulty UK. Dr. Vaněk byl pověřen, aby tuto problematiku projednal s  náměstkyní MZ pro legislativu JUDr. Teska Arnoštovou.

2. Předseda PS dr. Hollý informoval výbor PS o svém jednání s náměstkem MZ pro přímo řízené organizace Mgr. Kotrisem, který sdělil, že si je vědom investiční zanedbanosti psychiatrických nemocnic, a přislíbil, že se v rozpočtu MZ v roce 2015 najdou finanční prostředky na investice do těchto zařízení.

3. Další jednání měl předseda PS dr. Hollý se zástupci VZP, kteří z pověření ředitele Ing. Kabátka začínají pracovat na studii finančního dopadu změn v  rámci realizace Strategie reformy psychiatrické péče.

4. Byla podepsána Dohoda o partnerství mezi EU a ČR, v níž je uvedeno, že se má vytvářet prostor pro rozvoj deinstitucionalizované psychiatrické péče. V  budoucnu se budou podepisovat jednotlivé operační programy. Původně vyjednávaná částka 6 miliard na reformu psychiatrické péče bude pravděpodobně snížena na cca 4,5 miliardy.

5. Výbor PS vzal na vědomí informaci o tom, že Odbor zdravotních služeb MZ vypsal výzvu na žádost o grant, z něhož by byla hrazena práce skupiny zabývající se tvorbou standardů péče poskytované v Centru duševního zdraví a  standardů péče poskytované na akutním psychiatrickém oddělení všeobecné nemocnice. Žádost o grant byla podána v minulém týdnu, o jejím schválení rozhodne MZ do konce září 2014.

6. Výbor PS projednal informace dr. Hermana o schůzce skupiny pro vytvoření Akčního plánu "Zdraví 2020", která proběhla v červnu 2014 na MZ. Úkolem této skupiny je vytvořit text tohoto akčního plánu a je nutné, aby jeho součástí byla i problematika prevence vzniku a léčby duševních onemocnění.

7. Výbor PS rozhodl, že bude na vytvoření tohoto textu spolupracovat se Strategickou plánovací kanceláří (SPK) MZ, a že se proto zástupci výboru PS dr. Herman a prof Praško sejdou s vedoucím SPK PhDr. Duškovem, tak aby návrh psychiatrické části akčního plánu "Zdraví 2020" byl dokončen do konce září 2014.

8. Dr. Hollý informoval výbor PS, že MZ hledá zájemce o funkci hodnotitele projektů Norských fondů a Evropských fondů, pokud by o někom věděli, ať jej informují, zašle mu příslušné dokumenty.

9. Výbor PS souhlasil s uskutečněním schůzky se zástupci Společnosti pro návykové nemoci (SNN), která se uskuteční 1. října 2014 dopoledne v knihovně PK Praha a na které se projedná možný finanční dopad hrazení odborné adiktologické péče na hrazení ostatní psychiatrické péče, zejména ambulantní, a způsoby spolupráce mezi ambulantními psychiatry a adiktology.

10. Výbor PS zhlédl informaci o chystané registraci nového antidepresiva vortioxetin, které chce uvést na trh firma Lundbeck pod názvem Brintelix. Lék je již registrován v USA a v Polsku, v ČR by mohl být k dispozici od ledna 2016.

11. Výbor PS projednal program semináře pro poslance Parlamentu ČR, který se uskuteční 7. 10. 2014. Na semináři vystoupí prof Raboch s příspěvkem na téma současná situace a problémy psychiatrie v ČR, dr. Hollý s příspěvkem o  aktuálním stavu realizace SRPP, doc. Anders bude informovat o problémech s  hrazením depotních antipsychotik a některých dalších psychofarmak v ambulantní péči a prof Praško bude hovořit o nedostatečné dostupnosti psychoterapie v ČR.

12. Výbor PS projednal žádost o záštitu nad veřejnou akcí "Bláznivý festival" a putovní výstavou fotografií psychiatrických pacientů "Jsem jako ty". Vyjádřil názor, že název akce může mít paradoxně stigmatizující vyznění, a  proto mu záštitu neposkytne, pozve ale organizátory na některou z dalších schůzí Výboru PS k diskusi. Výstavu fotografií výbor PS podpořil.

13. Výbor PS projednal kandidáty na funkci prezidenta WPA a pověřil předsedu PS dr. Hollého, aby podpořil kandidaturu Dr. H. Herrmanové (Austrálie).

14. Výbor PS schválil program odborného sympozia, které se uskuteční na Psychofarmakologické konferenci v Jeseníku v lednu 2015, na němž vystoupí prof. Čéšková, prof. Papežová, prof. Praško a doc. Anders.

15. Výbor PS vzal na vědomí informace o přípravě 16. česko-slovenského psychiatrického sjezdu, který se uskuteční ve dnech 21.-25. 10. 2015 v Brně. Do organizačního výboru nominoval dr. Rektora a prof. Rabocha.

16. Výbor PS schválil dovybavení kanceláře PS uzamykatelnou skříní a pracovním stolem se zásuvkami a stojanem na osobní počítač.

17. Výbor PS vzal na vědomí informaci doc. Mohra o konání kurzu psychofarmakologie pro psychiatry v přípravě na atestaci a paní Kamarádové ze společnosti Guarant o návrhu smlouvy na sponzoring odborných akcí PS na rok 2015, který pošle členům výboru k vyjádření. Paní Kamarádová členy výboru PS upozornila, že ochota firem sponzorovat odborné akce klesá.

18. Výbor PS vzal na vědomí informaci doc. Anderse o semináři společnosti AIPF s tématem transparentních vztahů mezi lékaři a farmaceutickými firmami.

19. Novými členy Psychiarické společnosti se stali: MUDr. Jan Michálek, PN Bohnice; MUDr. Dagmar Nováková, PA Praha. MUDr. Jan Ftáčnik, PN Bohnice; MUDr. Hynek Forman, sanatorium Horní Palata; MUDr. Jaroslav Matýs, Ambulance dětské a dorostové ambulance Ostrava; MUDr. Marie Holubová, Pateb, s. r. o.; Michael Krs, Psychosomatické oddělení Freying SRN; MUDr. Martina Hunková, PK Olomouc; PhDr. Lenka Gazdová, PN Kroměříž; MUDr. Václav Vrba, Masarykova městská nemocnice Jilemnice.

20. Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti dne 1. 10. 2014 bude doc. Anders.

Zapsali paní Holadová a MUDr. Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(5): 278 -279

Zpět