Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 6. března 2013


MZ ČR vyhlásilo termíny pro výběrová řízení pro lůžkovou péči, v rámci kterých mohou psychiatrické léčebny žádat o akutní psychiatrickou péči. Takto již uspěly PL Dobřany a PL Šternberk, PL Bílá Voda se žádostí o akutní lůžka neuspěla. Dále se do výběrového řízení hlásí PL Opava, PL Havlíčkův Brod a PL Beřkovice. O akutní léčbu pro návykové nemoci žádá PL Červený Dvůr.

Prim. Tuček s prim. Šilhaném mapují situaci, jak by vypadalo financování psychiatrické péče, pokud by byla hrazena jen pomocí systému DRG. Data budou prezentována na semináři Sekce pro lůžkovou psychiatrii PS ČLS JEP na odpolední pracovní schůzi dne 3. dubna 2013.

Prof. Praško se zúčastnil semináře v Senátu ČR, který byl věnován reformě psychiatrické péče.

Prof. Praško referoval o dopisu dr. Hermana, ve kterém upozorňuje na nutnost zohlednění ambulantní psychiatrické péče v připravované reformě psychiatrické péče. Výbor s obsahem dopisu vyslovil souhlas.

Prof. Raboch upozornil, že materiál mapování psychiatrické péče v ČR obsahuje data, která důvěrně poskytla VZP. Ta pod pohrůžkou sankce zakazuje jejich šíření. Připravuje se materiál, který tato data obsahovat nebude a bude volně dostupný pro členy společnosti.

Nabídka University Toronto na studijní pobyt byla umístěna na web společnosti.

Doc. Vevera představil návrhy nových či upravených výkonů psychiatrické péče, jedná se o úpravu hodnocení a zvýšení četnosti telefonického kontaktu s  pacientem, kontakt s rodinnými příslušníky i během hospitalizace, kontakt psychiatra se službami komunitní péče a ošetřovatelský den specializované péče. Dále je snahou oddělit výkony gerontopsychiatrie od všeobecné psychiatrie s přihlédnutím k jejím specifickým potřebám. Obecným problémem je definování závažnosti zdravotního stavu v psychiatrii, pomoc nabídl prim. Tuček s možností převzít definice používané v systému DRG.

Registrace pro sjezd v Ostravě bude probíhat od dubna. Na sjezdu budou představeny návrhy nových vodítek péče, na návrh prof. Praška bude jejich oponentem nejen zástupce ambulantní, ale i lůžkové psychiatrické péče. Z  tohoto důvodu výbor souhlasí s navýšením rozpočtu pro oponenty na 200 tisíc Kč.

Do 15. 3. budou členům společnosti poštou odeslány volební lístky. Volební komise vyhlásí výsledky voleb do 19. dubna 2013. Na květnové schůzi se sejde stávající a nově zvolený výbor PS ČLS JEP.

Prof. Raboch konstatoval, že i přes urgenci dosud neobdržel odpověď na dopis adresovaný ministru spravedlnosti ČR týkající se prolomení mlčenlivosti v trestním zákoníku.

Doc. Anders referoval o výpadku Buronilu na našem trhu. Situaci se snaží zvrátit jednáním s firmou distribující Buronil do ČR. Problémem je však nízká úhrada ze strany plátce zdravotní péče.

Prof. Raboch vyjednal 1Oletý pronájem hrobky prof. Heverocha za 17 tisíc Kč, výbor souhlasí s opravou pomníku, odhadovaná částka je 25 tisíc Kč bez DPH.

Doc. Anders informoval o finanční situaci časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Jelikož se nepodařilo získat sponzoring z tzv. balíčků, byl již vyčerpán finanční přebytek z minulých let. I když výbor PS časopis finančně podpořil, je při neměnné situaci do budoucna ke zvážení snížení počtu čísel, vydávání jen internetové verze či platba za publikování článků s dedikací grantu apod.

Na sjezdu v Ostravě bude vyhlášena Kuffnerova cena, bližší informace budou umístěny na web společnosti.

Doc. Přikryl připravuje seznam letošních laureátů čestných Heverochových medailí.

Novými členy PS ČLS JEP se stali: MUDr. Tereza Mládkova, PK Praha, MUDr. Světlana Zuchová, PK Praha, MUDr. Drahomíra Syrovátková, PA Praha 6, MUDr. Zuzana Kopková, PK Hradec Králové, MUDr. Barbora Páchlová, PK Hradec Králové, MUDr. Miroslav Bukovjan, PA Frýdek Místek, MUDr. Marta Říhová, PO Tábor, MUDr. Klára Zítková, PL Bohnice, Ing. Dana Kolářová, MBA, PL Kosmonosy, MUDr. Lydie Křížková, PL Kroměříž, Mgr. Věra Fialová, PL Jihlava, MUDr. Jana Bartesová, PL Jihlava, MUDr. Zuzana Sedláčková, PL Jihlava, MUDr. Petra Nosková, PL Jihlava, MUDr. Jana Toufarová, PL Jihlava, Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová, Klinika adiktologie Praha, MUDr. Jana Hájková, PK Brno, PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc, PA Praha, MUDr. Katarína Kviatkovská, PK Praha, MUDr. Alina Bagalyi, PK Praha, MUDr. Pavlína Chrenková, PK Praha, MUDr. Demetra Hadjipapanicolaou, PK Praha, MUDr. Tomáš Glaser, PK Praha, a MUDr. Eliška Jurigová, PK Praha.

Předsedou příští dopolední schůze dne 3. 4. 2013 bude doc. Přikryl. Dopolední program začíná od 10:00 hodin!

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(2): 85 -86

Zpět