Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 6. února 2013


Prof. Raboch informoval o závěrečné zprávě grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou PS a ČPS vytvořila. Prof. Raboch poděkoval všem, kteří se na její přípravě podíleli.

Prim. Tuček informoval o semináři, který se týkal úhrad zdravotní péče prostřednictvím DRG systému. Dle úhradové vyhlášky jsou tři varianty úhrady péče, a to individuální, alfa-DRG, kam patří závislosti, a výkonový systém, kam patří ostatní zbývající úhrady v psychiatrii. Jistou alternativu mohou představovat Centra pro náročnou léčbu, ale pro psychiatrii se je zatím nikdo nepokoušel aktivovat. Otázkou také je, zda nějaký typ léčby v psychiatrii patří mezi náročnou léčbu v kontextu ostatní medicíny. Současná data, která má k dispozici Národní referenční centrum, pocházejí z chování psychiatrie v  minulosti. Otázka výše plateb je podmíněna úhradovou vyhláškou, reálný příjem je v každé nemocnici odlišný dle dohody místní pojišťovny s managementem nemocnice. Doc. Kašpárek napsal dopis, ve kterém vyjádřil obavu z financování psychiatrie prostřednictvím DRG systému, odpoví mu prim. Tuček.

Doc. Vevera připomenul záměr MZ ČR vydat novelizaci sazebníku výkonů s  účinností od roku 2014. MZ ČR rovněž vyzvalo PS, aby definovala, zda jsou některé výkony v psychiatrii nadstandardní. Opakovanou odpovědí je, že v  psychiatrii jsou všechny výkony považovány za základní, žádné nelze přeřadit mezi nadstandardní - odpověď vyřídí prof. Raboch, termín je do 15. 2. 2013. Dr. Herman v této souvislosti namítá, že není důležité, zda budou nové kódy, ale zda budou stávající vykázané skutečně proplaceny. Pokud bude celková částka peněz v psychiatrii stejná, bude jedno, přes jaké kódy se bude dělit. Návrhy případných nových výkonů shrne a do dohodovacího řízení dodá doc. Vevera. Byla vytvořena pracovní skupina (doc. Vevera, prof. Raboch, prof. Praško a dr. Matýs), je plánována schůzka s představitelem MZ ČR (dr. Pokorný).

Prim. Rektor informoval, že členové PS obdrželi přístupová hesla k volební webové stránce. Nadále probíhá aktualizace e-mailových adres. Prof. Papežová předložila návrh voleb do sekce PPP elektronickou formou a výbor jej jednomyslně schválil. Prof Hosák informoval výbor, že do sekce biologické psychiatrie se bude volit prezenční formou, a to na konferenci biologické psychiatrie v Luhačovicích. Existuje seznam členů sekce. Je třeba minimálně tři měsíce předem informaci o volbách umístit na webové stránky a do zpravodaje PS.

Na webové stránky společnosti budou umístěny Doporučené postupy 3.

Prof. Raboch informoval o pozvání na zasedání Nejvyššího soudu ČR o  odškodňování újmy na zdraví. Zúčastní se doc. Hynek, doc. Pavlovský. Mají být zrušeny kategorie, dle kterých se odškodňovalo, bude se postupovat individuálně.

Mgr. Suchopár a dr. André upozornili, že pro psychiatrii je nevýhodné sdružování léků do referenčních skupin. Je třeba "rekvalifikovat" léky z oboru psychiatrie, zejména antipsychotika a antidepresiva. Dále je třeba se zaměřit na optimalizaci úhradových systémů tak, aby zejména depotní antipsychotika byla pro pacienty dostupnější. Reformě psychiatrické péče musí odpovídat i  léková politika. Dr. Anders a Mgr. Suchopár vytvoří materiál, který pak prof Raboch dodá na pracovní skupinu MZ.

Výbor PS souhlasí s opravou hrobky prof. Heverocha a pronájmu na 10 let za částku 2800 Kč za rok.

Výbor souhlasí s mimořádným udělením medaile u příležitosti životního jubilea prof. Zvolskému a doc. Zvěřinoví.

Novými členy PS ČLS JEP se stávají: MUDr. Gabriela Novotná, PO Praha 10, MUDr. Michal Vojta, PL H. Beřkovice, MUDr. Zdeněk Šolle, Clinitrial Praha 10, MUDr. Ivana Váchová, PL Jihlava, MUDr. Kateřina Jan-dečková, PL Bohnice, MUDr. Lenka Machová, PL Jihlava, MUDr. Erik Petrovský PO Ústí n. L., Mgr. Jana Osičková, PL Jihlava, Mgr. Šárka Bezvodová, PA Praha 2, Mgr. Alan Steinháusel, PL Jihlava, MUDr. Andrej Pekar, PL H. Beřkovice, PhDr. Hikmet Vavrečková Salihová, UJEP Ústí n/L, MUDr. Jan Beneš, PL Bohnice, Mgr. Jana Hanušova, Centrum sociálních služeb Praha, MUDr. Jakub Kerner, DPL Motol, MUDr. Boris Dvořáček, PK Praha; z PL Kroměříž - MUDr. Roman Laštůvka, MUDr. Irena Sedlaříková, MUDr. Jana Kráčmarová, MUDr. Pavla Vojtova, PhDr. Pavla Přijalová, MUDr. Vít Bičan, MUDr. Pavel Vaněk, MUDr. Lucie Miždbchová, MUDr. Kristýna Hanzelová, PhDr. Martin Jániš, PhDr. Martin Slabý, MUDr. Jindra Vránová, MUDr. Tereza Fenclová, MUDr. Anna Berková, MUDr. Milena Kneslíková, MUDr. Zuzana Stiborová, MUDr. Elena Hřibňáková, MUDr. Eva Hřibňáková, MUDr. Erika Abrahamova, MUDr. Alena Petrikovitsová, MUDr. Jana Outěřická, MUDr. Věra Tvrdá, MUDr. Hana Kůrková, MUDr. Petr Nedoma, MUDr. Jaroslava Fecenková, MUDr. Jana Anna Uhrová, Mgr. Renata Otevřelová, MUDr. Sylva Valihrachová, MUDr. Eubica Točíková.

Předsedou příští dopolední schůze dne 6. 3. 2013 bude as. Doubek. Dopolední program začíná od 10:00 hodin!

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(2): 84 -85

Zpět