Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 5. prosince 2012


Dr. Doubek informoval výbor PS o kladném hodnocení certifikovaného kurzu chronobioterapie.

Prim. Rektor informoval, že volební webová stránka je připravena, v lednu budou rozeslána hesla k umožnění vstupu k informacím. Nejbližším termínem voleb je 31. 12. 2012, dokdy se musejí přihlásit nebo být nominováni kandidáti do orgánů a funkcí PS.

Prof. Raboch a paní Kamarádová informují o možnostech dalšího čerpání prostředků z česko-švýcarských fondů na vzdělávání a operačního programu pro Prahu. Možnost podání je do 10. 1. 2013, předběžný zájem projevila prof. Papežová.

Paní Kamarádová informovala o úspěšně proběhlém kurzu předatestační přípravy v psychoterapii, pořádaném prof. Papežovou.

Prim. Tuček z pověření výboru PS jedná o aplikaci systému úhrad přes DRG v  psychiatrii. Ředitel Bašný v této souvislosti upozornil na nutnost stanovení průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé DG., včetně pokračující hospitalizace. Na příští schůzi výboru PS dne 9. 1. 2013 bude pozván prim. Tuček. Dne 22. 1. 2013 proběhne sympozium na téma úhrady nemocniční péče a  seznamu výkonů, za PS se zúčastní prim. Tuček.

Výbor PS podporuje, aby v  rámci reformy psychiatrické péče byl zdravotními pojišťovnami nasmlouván a  proplácen kód ITAREPS.

Výbor PS schválil požadavek prof. Praška, aby zahraniční lektoři mohli být zapojeni do organizací psychoterapeutických výcviků.

Plán akcí na rok 2013 vypracoval doc. Přikryl, květnová vědecká schůze bude dne 15. 5. 2013 (1. i 8. 5. 2013 jsou státní svátky).

Od února 2013 se mění čas pravidelných odborných schůzí Psychiatrické společnosti ČLS JEP, tzv. Purkyněk. Jejich začátek bude posunut ze stávající 9. hodiny nově na 10. hodinu. Důvodem změny je snaha o zajištění lepší dostupnosti schůzí pro mimopražské členy naší společnosti. V této souvislosti bude rovněž posunut začátek pravidelné schůze výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, a to z 11. hodiny na 12. hodinu. Prezentace sponzorů proběhne nově od 12. hodiny, čas odpolední schůze zůstává nezměněn na 15. hodině.

Předsedkyně Asociace klinických psychologů paní Mgr. Jahnová žádá o podporu výboru PS na zachování oboru klinická psychologie, výbor souhlasí, znění podpory vypracují prof. Raboch, doc. Přikryl a prim. Rektor.

Doc. Vevera navrhuje prodloužení termínu Novinářské ceny. Výbor PS konstatuje, že cenu je třeba více propagovat, cena bude vyhlášena během PPP-konference, do propagace se zapojí i prof. Papežová.

Prim. Rektor navrhuje zvýšení členských příspěvků o 50 Kč kvůli podpoře vydávání časopisu Čs. psychiatrie. Výbor s navýšením souhlasí.

Dr. Anders upozorňuje na výpadek Buronilu.

Registrační poplatky kongresu v Ostravě budou stejné jako na konferenci ve Špindlerově Mlýně.

Z vyplněných dotazníků spokojenosti při kongresu WPA v Praze byl vylosován volný vstup na konferenci v Ostravě, který získala MUDr. Kamila Janovská.

Jsou stanoveny týmy řešitelů pro připravované Standardy psychiatrické péče, dále je třeba určit oponenty. Prof. Raboch navrhuje na další schůzi pozvat zástupce SÚKL a zdravotních pojišťoven, aby mohli sdělit připomínky.

Výbor PS připraví vlastní sympozium na Konferenci biologické psychiatrie v  Luhačovicích v roce 2013, sestavením byla pověřena prof. Papežová.

Prof. Papežová upozornila na sdělení prof. Libigera ohledně doporučení akreditací pracovišť, je třeba akreditovat zařízení po hlubší analýze.

Prof. Papežová oznámila o plánu uspořádat volby do vedení sekce PPP.

Novými členy PS se stávají: Mgr. Martin Plotz (PL Kroměříž), Mgr. Michal Hlavsa (PL Kroměříž), PhDr. Romana Suchá (PL Kroměříž), PhDr. Daniela Pupíková (PL Kroměříž), PhDr. Iva Zendulková (PL Kroměříž), PhDr. Milena Sládková (PL Kroměříž), MUDr. Jana Schwarzová (PL Opava), Mgr. Anna Sklenářová (PL Kroměříž) , Mgr. Eva Směšná (PL Kroměříž), PhDr. Barbara Koláčková (PL Kroměříž) a MUDr. Jolana Hejlova (PA Písek).

Příští schůze výboru PS se bude konat dne 9. 1. 2013 od 11:00 hodin.

Předsedou příští dopolední schůze PS dne 6. 2. 2013 bude ředitel Žižka.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(1): 33

Zpět