Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 9. ledna 2013


Prim. Rektor představil možné podoby volebních lístků pro volby do PS ČLS JEP, výbor se přiklonil k variantě, aby na volebních lístcích bylo uvedeno jméno kandidáta s titulem před jménem a pracoviště. Nejzazší termín pro odeslání vyplněných volebních lístků volební komisi byl stanoven na 10. 4. 2013. Do volebních obálek nebudou vkládány reklamní materiály představující jednotlivé kandidáty, rovněž se z časových důvodů neobjeví v našem časopisu. V  prvním letošním čísle našeho časopisu bude ale zveřejněn seznam kandidátů. Prezentace kandidátů bude možná prostřednictvím webu společnosti.

Prim. Tuček se za výbor PS zúčastní schůze financování psychiatrické péče. Prim. Tuček dále referoval, že ohledně DRG je v kontaktu s ředitelkou Národního referenčního centra. Podařilo se vyčistit seznam psychiatrických diagnóz, dále bude navrhovat nové diagnostické varianty, aby obtížnost psychiatrické péče nebyla dána pouze somatickou komorbiditou, ale více odrážela náročnost psychiatrické péče. Národní referenční centrum má v  současnosti data pouze z psychiatrických oddělení nemocnic, ale ne z  psychiatrických léčeben, neodrážejí proto realitu poskytované psychiatrické péče. Národní referenční centrum je si toho vědomo, a proto nabízí možnost ročního sběru dat ze tří psychiatrických léčeben a možnost jejich opětovné analýzy. Problémem jsou však chybějící finanční prostředky pro tento sběr a  analýzu, psychiatrické léčebny by musely umožnit přístup do zdravotně-ekonomického systému léčeben a péči vykazovat kromě stávajícího způsobu i dle požadavků DRG. Ředitel Zižka vyjádřil vstřícnost tomuto řešení, upozornil však na skutečnost, že současný systém ve všech psychiatrických léčebnách v ČR není kompatibilní pro vykazování DRG. Tento problém bude řešen v součinnosti s prim. Tučkem s Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum rovněž nabízí, že pokud by byl předložen jiný způsob financování psychiatrické péče, je ochoten o něm diskutovat. Z diskuse však vyplynulo, že pro nemocnice bude obtížně akceptovatelný rozdílný systém úhrad pro somatickou a psychiatrickou péči. S ohledem na opakovaně diskutovanou délku ošetřující doby v systému DRG prim. Tuček uvedl, že pro psychiatrii existují dvě varianty: alfa DRG systém, kam spadají pouze závislosti a délka ošetřovatelské doby je přesně definovaná; a beta DRG systém, kam spadají zbývající psychiatrické diagnózy, které jsou hrazeny kombinací bodů a  ošetřovatelských dnů, limit ošetřovatelské doby pro variantu beta však není taxativně stanoven.

Prof. Raboch informoval o přípravě závěrečné zprávě grantu Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se reformy psychiatrické péče, která vychází z  koncepce oboru psychiatrie.

Dr. Doubek informoval, že ve dnech 5. a 6. února se uskuteční třetí a  závěrečný workshop kurzu chronobioterapie v rámci probíhajícího česko-švýcarského grantu. Absolventi po úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží certifikát pro provádění fototerapie.

Doc. Anders společně s prim. Rektorem referovali o finanční situaci časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Rozpočet za rok 2012 je vyrovnaný, přebytek z roku 2011 ve výši cca 228 tisíc Kč bude ponechán i nadále jako finanční rezerva pro budoucnost. Galén získal za minulý rok sponzoring ve výši 550 tisíc Kč, náklady na vydávání časopisu se pohybují pod částkou jednoho milionu Kč.

Výbor byl písemně informován, že délka výkonu kódu ITAREPS byla zkrácena na dobu 50 minut po vzájemném konsenzu žadatele a plátce péče

Výbor byl informován o případu, kde zdravotní pojišťovna odmítla proplatit kódy ADHD vykázané u dospělých pacientů. Výbor konstatoval, že i přes současnou diskusi o existenci této diagnózy není tato v současnosti uvedena v  oficiálním seznamu diagnóz, a proto v postupu pojišťovny neshledává pochybení.

Novinářská cena bude vyhlášena v rámci konference o poruchách příjmu potravy v březnu tohoto roku, doc. Vevera již rozeslal informaci mediím.

Dr. Doubek referoval o špatném technickém i estetickém stavu náhrobku prof. Heverocha, zakladatele PS. I vzhledem k letošnímu 145. výročí narození prof. Heverocha výbor jednomyslně souhlasil s poskytnutím finanční částky pro opravu pomníku. Předběžný odhad na opravu činí cca 50 tisíc Kč.

Prof. Čéšková projevila zájem uspořádat sympozium na WPA kongresu ve Vídni, výbor nemá námitek.

Doc. Vevera informoval o kritickém komentáři prim. Švarce k dopisu, který se týkal mlčenlivosti psychiatrů a byl adresován ministru spravedlnosti ČR. Výbor PS se po diskusi nadále domnívá správnosti svého názoru, aby mlčenlivost psychiatrů byla stejná jako v případě advokátů či kněží.

Prof. Papežová oznámila, že volby do sekce poruch příjmu potravy proběhnou elektronicky. Prim. Rektor upozornil, že nejprve se musí vypracovat postup volby a pak je třeba dát jej schválit výboru PS.

Novým členem PS se stal MUDr. Marek Páv (PL Horní Beřkovice).

Předsedou příští dopolední schůze dne 6. 2. 2013 bude ředitel Žižka. Dopolední program začíná nově od 10:00 hodin!

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(1): 34

Zpět