Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

ODIŠIEL DOC. MUDR. JURAJ FLEISCHER, CSC.


(3. 12. 1937 - 9. 11. 2012)

Doc. Fleischer, vysokoškolský učiteľ na Psychiatrickej klinike LF UK a UN v  Bratislave, nás opustil krátko pred svojimi sedemdesiatymi piatymi narodeninami.

Doc. Fleischer bol známy slovenskej a českej psychiatrickej odbornej verejnosti pre svoju rozsiahlu pedagogickú, klinickú, vedeckú a publikačnú činnosť.

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave študoval v r. 1955 - 1961. Už ako medik od 6. semestra pracoval ako volontér na Psychiatrickej klinike. Po promócii na niekolko mesiacov nastúpil na Psychiatrické oddelenie OÚNZ v Nitre ako sekundárny lekár, potom krátkodobo pracoval v Psychiatrickej liečebni Velké Zálužie a päť mesiacov v Krajskej psychiatrickej liečebni (teraz Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela) v Pezinku. V r. 1962, rok po promócii, ho prijali ako sekundárneho lekára na Psychiatrickú kliniku LF UK a FN v Bratislave. Jeho pedagogická dráha začala v r. 1964, keď sa stal odborným asistentom, vedeckú prípravu ukončil v r. 1976 (CSc.) a v r. 1990 sa stal docentom.

Pre jeho profesionálny život boli veľmi dôležité roky strávené v blízkosti profesora E. Guensbergera, ktorý bol v tom čase prednostom Psychiatrickej kliniky LF UK a FN. Výrazne to ovplyvnilo jeho záujem o výskum fyziologických prejavov niektorých psychických procesov a funkcií u človeka pri použití princípu podmienených reflexov (bola to aj téma jeho kandidátskej dizertačnej práce) a o psychopatológiu. Obaja boli obdivovateľmi nemeckej klasickej psychiatrie - E. a M. Bleulera, K. Schneidera a ďalších. Známe sú práce doc. Fleischera o zákonitostiach symptomatickej výstavby psychopatologických syndrómov, o "zrení psychiatrických diagnóz". K jeho odborným záujmom patrila aj lekárska psychológia, história psychiatrie, filozofické problémy a ďalšie. Zaslúžil sa o rozvoj súdnej psychiatrie, bol známym súdnym znalcom, aktívne sa podieľal na vzniku Oddelenia súdnej psychiatrie pri Psychiatrickej klinike LF UK a UNB a organizoval kurzy základov súdnej psychiatrie pre budúcich súdnych znalcov. Bol hlavným autorom viacerých učebníc zo súdnej psychiatrie. Zanechal po sebe viac ako sto odborných a vedeckých článkov, kapitoly v učebniciach a  skriptách, určených pre poslucháčov LF UK, FF UK, PF UK a Akadémie policajného zboru a monografiu Klinicko-psychopatologické problémy medicíny (Slovenská psychiatrická spoločnosť, 1997, 108 s.), ktorá obsahuje veľmi cennú kapitolu o  histórii Psychiatrickej kliniky LF UK a FN (teraz UNB) od jej vzniku. Bez neho by sa tieto spomienky na rozvoj kliniky, ale predovšetkým na ľudí, ktorí tu pôsobili, nenávratne stratili.

Doc. Fleischer bol ako učiteľ obľúbený medzi študentmi. Učil lekársku psychológiu a psychiatriu na lekárskej fakulte, ale bol aj dlhoročným externým učiteľom psychiatrie a súdnej psychiatrie na Filozofickej a Právnickej fakulte UK a na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Vedel pútavo vysvetľovať preberanú látku. Všetci sme vedeli, že je miernym skúšajúcim. Podieľal sa na postgraduálnom vzdelávaní psychiatrov, neurológov, geriatrov a praktických lekárov.

Bol uznávaným klinickým odborníkom. Dlhé roky bol vedúcim akútneho ženského oddelenia kliniky. Mal veľmi pozitívny vzťah k pacientom, zaujímal sa nielen o  ich zdravotné problémy, ale snažil sa im pomôcť aj v iných oblastiach. V tomto smere viedol mladších odborných asistentov a sekundárnych lekárov.

Vážili sme si ho ako človeka. Pochádzal z lekárskej rodiny (jeho otec bol známy bratislavský praktický lekár) a žil v lekárskej rodine, lekárkou je jeho manželka i jedna z dcér. Bol nekonfliktný, tolerantný, zdvorilý, nepríjemné veci vedel povedať takým spôsobom, že nikoho neurazil. Mal veľký zmysel pre humor, jeho dlhoročný kolega a priateľ profesor L. Zucha o ňom hovoril, že je neprofesionálny humorista. Miloval Bratislavu, jej históriu, zbieral knižné publikácie o meste. Vážil si život. Jeho životným krédom bolo: "Žij a nechaj žiť." Mal hlboké sociálne cítenie a pomoc iným bola v ňom pevne zakódovaná, rovnako zmysel pre spravodlivosť.

Pre slovenskú psychiatriu je odchod doc. Fleischera velkou stratou.

Česť jeho pamiatke.

pracovníci Psychiatrickej kliniky
LF UK a UNB v Bratislave


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(1): 36

Zpět