Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

PŘÍPADOVÉ STUDIE Z KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE

Kulišťák, P. et al.


Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum; 2011

Česká a slovenská psychiatrie

Kolektiv neuropsychologů vydal knihu kazuistik, jež má čtenáři a veřejnosti názorně ukázat, jaké jsou konkrétní možnosti relevantního přínosu klinických neuropsychologů v neurologických a psychiatrických zařízeních. Zevrubné popisy klinických příznaků, životního běhu, chovaní pacientů a jejich výpovědi, jakož i zvolených diagnostických metod a analýzy získaných výsledků svědčí o tom, že kliničtí neuropsychologové se stali stálými členy týmu klinických odborníků, kteří si kladou za úkol zjistit diagnózu pacientových potíží a zvolit účinnou terapii a revalidaci, které by zlepšily kvalitu jejich života. Tato skutečnost je potěšitelná i zavazující. Klinický neu-ropsycholog nese odpovědnost nejen za volbu vhodných diagnostických metod, nýbrž i za jejich validitu a interpretaci. Žadatelé neuropsychologických vyšetření očekávají nejen akademicky podložený nález s objektivním popisem úrovně současného stavu kognitivních funkcí a zvláštností pacientovy osobnosti, nýbrž i konkrétní zkušenosti, podložené návrhy přispívajícími k léčbě, revalidaci a sociálnímu začlenění vyšetřovaných pacientů. Předpokládá se, že klinický neuropsycholog má dostatečné znalosti z neurologie, vztahující se k  problematice zkoumaného pacienta, a že své závěry podloží teoretickými hypotézami, případně modelem znázorňujícím možné mechanismy zjištěných kognitivních poruch a poskytujícím možnosti jejich ověření.

Skupina předních českých a slovenských neuropsychologů, pracujících v  psychiatrických a neurologických zařízeních, se pod vedením docenta Petra Kulišťáka, autora několika významných publikací z oboru užité klinické neuropsychologie, ujala nesnadného úkolu a vytvořila dílo, jež by se mělo stát pomůckou pro výuku a klinickou praxi nejen začínajících, nýbrž i starších klinických neuropsychologů. Poměrně mladá klinická neuropsychologie, odnož klinické psychologie, se vyvíjí souběžně s překotným vývojem diagnostických metod v neurologii a psychofarmakologie v psychiatrii. Individuální pružný přístup k pacientům, výběr relevantních psychologických testů a teoreticky, metodologicky a statisticky podložená analýza získaných výsledků, jsou nesporným kladem případových studii v knize uvedených.

Jaroslava Raudenská, autorka kapitoly zabývající se strachem vztahujícím se k  bolesti, uvedla model kognitivně-behaviorální terapie jako teoretický podklad použité terapie a současně také hypotetického modelu bludného kruhu, mechanismu specifické fobie z bolesti a pohybu u vyšetřeného pacienta. Pro další vývoj klinické neuropsychologie a vymezení jejího specifického přístupu je tento postup prospěšný. Umožňuje osvětlit možný mechanismus kognitivních a  emočních poruch a takto vytvořit teoretický podklad volby diagnostických a  terapeutických metod. Naskýtá se takto možnost longitudinálního studia průběhu onemocnění a predikce jeho dalšího vývoje.

V knize jsou uvedeny studie pacientů s různými druhy poruch chování a  kognitivních funkcí v souvislosti s rozmanitými poruchami mozku s rozličnou lokalizací. Klinicky neuropsycholog může kromě diagnostiky významně ovlivnit léčbu i rehabilitaci pacientů také rozvíjející se neuropsychoterapií.

Publikace je dokladem toho, že současná úroveň neuropsychologické praxe v  některých neurologických a psychiatrických zařízeních v České republice je srovnatelná s úrovní práce klinických neuropsychologů v podobných institutech v západních zemích. Doporučuji přeložit knihu do angličtiny, aby mohla sloužit k výměně názorů a zkušeností odborníků v různých zemích.

Dr. Jiří Diamant


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(1): 43

Zpět