Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 4. dubna 2012


Prim. Rektor připomněl, smlouva s ČLS na vydávání časopisu Česká a  Slovenská psychiatrie končí v prosinci 2012, o prodloužení je možné jednat do června 2012. Ve věci bude s ČLS jednat prof. Raboch, prim. Rektor a dr. Anders se snahou vyjednat lepší podmínky pro samostatné vydávání časopisu.

Návrhy nového jednacího a volebního řádu PS ČLS JEP byly poslány předsednictvu ČLS JEP ke schválení. Výbor diskutoval připomínky k návrhu volebního řádu PS ČLS JEP, který vypracoval prim. Rektor. Složení volební komise se navrhuje jako trojčlenné, členové budou voleni z předsedů sekcí společnosti, kteří nebudou ve volbách kandidovat. Návrh organizačního řádu sekcí bude poslán předsedům sekcí k připomínkování. Nové stanovy, volební a  jednací řád budou rovněž umístěny na webu společnosti k vyjádření členské základny, jejich schválení by mělo proběhnout na valné hromadě společnosti na sjezdu ve Špindlerově Mlýně.

Po zvážení připomínek dr. Matýse výbor PS doporučuje pedopsychiatrické sekci, aby volby uspořádala na zářijové nebo říjnové vědecké schůzi PS v  Praze.

Doc. Vevera informoval výbor o navýšení bodových výkonů v  psychiatrii.

Prof. Raboch podepíše s VZP smlouvu umožňující sdílet data týkající se zdravotně ekonomických parametrů psychiatrických zařízení v ČR.

Prof. Raboch a dr. Doubek informovali, že v rámci Česko-švýcarského fondu bude zahájen na sjezdu ve Špindlerově Mlýně certifikovaný kurz chronoterapie.

Vyhlášení Novinářské ceny zajistil doc. Vevera na říjen tohoto roku. Prof Raboch navrhl, aby cena byla předána v rámci Světového dne duševního zdraví, jehož mediálním partnerem by měla být Mladá fronta, a. s.

Na základě žádosti MZ ČR výbor navrhl přední české odborníky v oboru sexuologie do jednotlivých odborných komisí.

Paní Kamarádova (Guarant) představila konečnou verzi hlavičkového papíru PS ČLS JEP.

Do soutěže o Kuffnerovu cenu je přihlášeno 11 publikací, které budou předány prof Zvolskému, aby zajistil posouzení komise pro udělení ceny.

Dr. Anders informoval o měsíčním výpadku distribuce inj. Haloperidolu decanoatu.

Výbor PS souhlasil s garancí nad konferencí konanou v PL Opava.

Členství v PS ČLS JEP bylo ukončeno 15 členům pro neplacení členských příspěvků.

Žádosti doc. Vinaře o proplácení cestovného na vědecké schůze nebylo vyhověno.

Novým členem PS ČLS JEP se stal Mgr. A. Parcelka (PK Praha).

Předsedou příští dopolední schůze dne 2. května 2012 bude doc. Přikryl.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(3): 148

Zpět