Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 25. dubna 2012


Prof. Raboch připomněl úmrtí prof. MUDr. Vladimíra Novotného, CSc, rozloučení s prof. Novotným se za výbor PS zúčastnili prof. Papežová, prof. Čéšková a doc. Přikryl.

Prim. Rektor informoval o umístění volebního a jednacího řádu na webu a o jejich rozeslání spolu s platnými stanovami všem členům cestou Zpravodaje PS. Zároveň probíhá projednávání řádů se sekretariátem a právníkem ČLS. Předsedové sekcí dostali k připomínkování Organizační řád sekcí.

Byl oznámen termín voleb do vedení pedopsychiatrické sekce, více informací na webu společnosti.

Doc. Pavlovský předal výboru PS žádost o ukončení činnosti Sekce pro klasifikaci, diagnostiku a psychopatologii, výbor vzal informaci na vědomí.

Doc. Vevera informoval o přijetí požadavku na prodloužení vyšetřovací doby u výkonů kontrolního a cíleného vyšetření psychiatrem, výkon ECT je dále v  jednání. Byl přijat výkon intenzivní péče, který bude možné vykazovat po dobu 7 dní v měsíci. Ohledně kódů za chronobiologii je třeba dodat další podklady, poté bude žádost opětovně projednána.

Prof. Raboch informoval o vyrozumění MZ k připomínkování lázeňské péče (komplexní služby bude možné čerpat celkem dvakrát, příspěvkové jednou za dva roky).

Prof. Raboch informoval o možnosti řádného členství v EPA, poplatek je 1 € za člena, výbor bude záležitost dále projednávat.

Prof. Raboch informoval o plánu na pořádání výjezdního zasedání zdravotního výboru parlamentu v psychiatrickém zařízení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, navrhovaný termín 30. 5. 2012. Zasedání by se zúčastnil prof. Raboch a prof. Papežová. Parlamentní seminář na téma Psychiatrická péče by se měl konat 1. nebo 2. 10. 2012.

Akce týkající se deprese proběhnou v Praze 10. 10. 2012, pořadatelem je nakladatelství MF.

Firma Servier nabídla podporu 15 lékařů do 40 let na konferenci WPA v Praze na podzim tohoto roku. PS rovněž podpoří aktivní účast našich členů na této konferenci, o formě podpory rozhodne výbor na příští schůzi.

Prof. Raboch informoval o pořádání Evropského internistického kongresu v  roce 2013 a žádosti uspořádat společné sympozium ČPS a WPA.

Zástupci PS pro vzdělávání v psychoterapii jsou prof. Praško a dr. Hellerová, spolupracují s PS, Psychoterapeutickou společností a AKR.

Výbor PS se zabýval problémy s příjmem pacientů pod vlivem alkoholu. Navrhuje ustanovení skupiny, která by vytvořila materiál k řešení této problematiky, jejími členy budou prim. Tuček, prim. Maršálek a prim. Popov.

Dr. Herman informoval o situaci ohledně úhrad aplikací depotních antipsychotik. Rovněž informoval o problémech souvisejících s novými vyhláškami, které nutí k odebrání RP všem závislým - i těm, kteří se léčí dobrovolně.

Prof. Raboch informoval o požadavku ředitelství VFN na úhradu nájmu za prostory využívané PS.

Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. et Mgr. Štěpánka Housková (PL Bohnice) , MUDr. Nikol Čermáková (DPL Louny) a MUDr. Radan Březina (PA Praha 7).

Předsedou příští dopolední schůze dne 6. června 2012 bude prim. Bašný

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(3): 148 -149

Zpět