Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI dne 6. října 2010


Prof. Papežová informovala výbor o stadiu příprav nové klasifikace ICD-11. Připravuje se poslední kontrola překladu do českého jazyka, poté bude česká verze společně s původní anglickou umístěna na web společnosti k  připomínkování.

Světový den duševního zdraví proběhl dne 10. 10. 2010.

Schůzky s ministrem zdravotnictví ČR doc. Hegerem se za výbor PS ČLS JEP zúčastní prof Raboch, prim. Rektor, prof. Hóschl (pokud mu to pracovní povinnosti dovolí) a doc. Dlouhý. Programem schůzky je diskuse nad koncepcí našeho oboru, obeznámení pana ministra s národním psychiatrickým programem, standardy a dostupností péče.

Připravuje se organizační schůzka týkající se příprav kongresu WPA, který se bude konat v roce 2012 v Praze.

Ředitel Žižka upozornil na ne zcela vyhovující situaci týkající se kategorizace pacientů dle tíže onemocnění z pohledu psychiatrie. Byl výborem pověřen vypracovat a předložit upřesňující definice jednotlivých kategorií.

Prof. Raboch společně s výborem společnosti poděkoval našim odstupujícím zástupcům při UEMS doc. Bankovské Motlové a dr. Janů a současně přivítal zástupce nové - dr. Látalovou a dr. Rašku. Dr. Janů a doc. Bankovská Motlová informovali o činnosti zástupců. Výbor se dohodl, že se náš zástupce zúčastní jarního zasedání UEMS. Noví zástupci se začnou na povinnosti spojené s touto funkcí připravovat.

Doc. Vevera zajistil, aby zařízení firmy Newton Technologies bylo předáno jako cena pro vítěze Ceny mladých psychiatrů. Firma se zaměřuje na systémy rozpoznávání hlasu a umožňuje jeho záznam v písemné podobě.

Dr. Suchopár informoval o řadě plánovaných změn týkajících se úhrad mimo lékový paušál. Společně s dr. Andersem vypracuje dopis adresovaný SÚKL týkající se návrhu změn referenčních skupin u antipsychotik a antidepresiv.

Prim. Rektor informoval o zpracovaných připomínkách k novým stanovám společnosti. V souladu s usnesením valné hmomady PS ČLS JEP konané ve Špindlerově Mlýně tohoto roku se pokusí zapracovat postavení etické komise do nově vznikajících stanov.

Prim. Rektor rovněž informoval o současných nedostatcích webových stránek společnosti. Jako hlavní problém uvádí opožděnou aktualizaci informací a zcela chybějící zprávy z kongresů či jiných významných psychiatrických událostí. Nápravu zajistí prim. Rektor s paní Královou v součinnosti s pověřenými členy výboru.

Doc. Praško představil návrh psychoterapeutického vzdělávání, který připravil ve spolupráci s prim. Rektorem. Kurz bude určen pro atestující psychiatry, kteří nepodstupují výcvik v psychiatrii. Jeho rozsah 140 hodin bude rozdělen do tří týdenních bloků a supervidované kazuistiky Důraz bude kladen nejen na teoretické, ale i praktické dovednosti základních psychoterapeutických technik. Předpokládá se, že kurz bude probíhat dvakrát ročně v Praze a Olomouci.

Doc. Přikryl představil návrh pracovních akcí Psychiatrické společnosti na rok 2011, seznam připravovaných akcí rozešle členům výboru k připomínkování.

Doc. Přikryl také připravuje aktualizovaný seznam čestných členů naší společnosti, po doplnění a aktualizaci bude rozeslán členům výboru a poté umístěn na web společnosti.

Ředitel Hollý představil plán rozvoje Psychiatrické léčebny Bohnice, výbor s koncepcí souhlasí a bude návrh podporovat.

Výbor PS ČLS JEP souhlasí, aby se prim. Tuček ujal zřízení sekce lůžkové psychiatrie.

Předseda společnosti nemá žádný střet zájmů ve vztahu ke společnosti Guarant.

Výbor PS ČLS JEP jednomyslně podpořil návrh kolektivu PK VFN a 1. LF UK Praha, který se týká udělení čestného členství ČLS JEP prof. Rabochovi při příležitosti jeho životního jubilea.

PS ČLS JEP má k dispozici elektronické adresy od cca poloviny svých členů, od ledna 2011 budou na tyto adresy zprávy rozesílány elektronicky.

Doporučené postupy psychiatrické léčby III je možné zakoupit během vědeckých schůzí PS.

Novými členy PS ČLS JEP se stali: MUDr. Štěpánka Beranová a MUDr. Gisela Kratochvíl Vaněčková (obě DPK Motol Praha).

Předsedkyní příští dopolední schůze dne 3. 11. 2010 bude prof. Čéšková.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(6): 381

Zpět