Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

PSYCHIATRIE: DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE III.

Jiří Raboch, Martin Anders, Pavla Hellerová, Petra Uhlíková (eds.)


Tribun EU; 2010.

Česká a slovenská psychiatrie

V nakladatelství Tribun EU právě vyšla publikace "Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III." redakční rady Jiřího Rabocha, Martina Anderse, Pavly Hellerové a Petry Uhlíkové. Autory jednotlivých statí pak byla celá řada dalších našich významných psychiatrů. Aktuálně se jedná o nejmodernější terapeutická vodítka v oboru psychiatrie v České republice.

Přínosem doporučených postupů je jejich didaktické pojetí, názornost a využití přehledných schémat. Typicky bývá uvedeno grafické schéma léčby příslušné duševní poruchy, odkazy k jednotlivým bodům, doplňující komentář autorů a  použitá literatura. Pokryty jsou nejvýznamnější duševní poruchy dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Kapitoly mají jednotnou strukturu, takže se čtenář může v textu rychle orientovat. Při sestavování vodítek byly striktně dodržovány zásady medicíny, založené na vědeckých důkazech. Systematicky je uváděna síla důkazu jednotlivých terapeutických doporučení.

Terapeutická vodítka jsou obohacena standardy sítě psychiatrických služeb, v  přepočtu na různě velké regiony naší země. Zajímavé jsou rovněž aktuální lékové censy v ČR. Ty mohou sloužit k porovnání České republiky s některými ostatními zeměmi. Ve spotřebě psychofarmak stále zaostáváme za vyspělými státy, nedostatečná je například spotřeba inhibitorů acetylcholinesterázy Bohužel málo využíváme objektivního farmakoekonomického hodnocení jednotlivých léků. Dalším přínosem je popis použití omezovačích prostředků, i když na akreditovaných pracovištích lékaři rovněž musejí dodržovat příslušné standardy daného zdravotnického zařízení.

Z různých léčebných možností není uváděna jen farmakoterapie, ale rovněž psychoterapie a stimulační metody mozku (elektrokonvulzivní léčba, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, vagová nervová stimulace aj.). Pro běžnou klinickou praxi je přínosná rovněž kapitola týkající se invalidizace duševně nemocných.

Zastoupení jednotlivých pojednávaných duševních poruch není zcela vyčerpávající, zejména jsou zde jen velmi omezené údaje o duševních poruchách v dětství. Z celé řady poruch osobnosti je v doporučených postupech uvedena pouze hraniční porucha osobnosti. Bohužel cena publikace blížící se 1000 Kč je na naše poměry dosti vysoká a může představovat problém zejména pro mladé kolegy v předatestační přípravě.

Celkově lze shrnout, že přednosti uvedené publikace výrazně převažují nad jejími některými omezeními, proto by neměla chybět v odborné knihovničce žádného našeho psychiatra. Poučení může rovněž přinést neurologům nebo psychologům, kteří s psychiatry spolupracují.

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(6): 392

Zpět