Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

FRANTIŠEK FALTUS - 80 LET


Česká a slovenská psychiatrie

Docent MUDr. František Faltus, DrSc, dovršil dne 16. srpna osmdesátý rok svého života při stálém pracovním nasazení, které vůbec nesvědčí o tom, že se nachází v důchodu. František Faltus je rodilý Pražák - ze Smíchova, kde maturoval na reálném gymnáziu v roce 1949. V roce 1955 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. LF UK). Po promoci začal pracovat v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, s řadou psychiatrů, kteří se všichni stali výraznými osobnostmi naší psychiatrie (J. Dobrý, S. Grof, M. Plzák, J. Křížek, J. Čepička a další). V letech 1957-1959 si odsloužil, snad lépe řečeno "odpykal", dva roky vojenské základní služby, po několik měsíců dokonce pro svůj kádrový profil u "černých baronů" ve Strakonicích. V období 1959-1961 byl zaměstnán jako samostatný psychiatr na Neurologickém oddělení Vojenské nemocnice v Plzni. Od 1. 8. 1961 až do svého odchodu do důchodu v roce 1996 pracoval na Psychiatrické klinice 1. LF UK v  Praze, zpočátku jako sekundární lékař, od roku 1970 jako odborný asistent, postupně ve funkci vedoucího lékaře na různých odděleních kliniky.

V roce 1959 úspěšně získal první a v roce 1969 druhou atestaci v psychiatrii. V průběhu prvního pololetí roku 1990 se habilitoval a rovněž obhájil doktorskou disertační práci (DrSc).

Od roku 1972 je členem redakční rady časopisu Česká a slovenská psychiatrie. V  letech 1991-2006 byl vedoucím redaktorem tohoto časopisu a zůstává členem jeho redakční rady. Po roce 1990 pracoval po dvě funkční období ve výborech České psychiatrické společnosti ČLS JEP, jejímž se stal čestným členem, a v Psychofarmakologické společnosti, jejímž členem - stejně jako Společnosti pro biologickou psychiatrii - zůstává i nadále. Dlouhá léta byl členem řady mezinárodních odborných společností: Světová psychiatrická společnost (WPA), Evropská rada pro poruchy příjmu potravy (EUROPEAN Council in Eating Disorders - ECD), International Society for Adolescent Psychiatry ECNR Je čestným předsedou Společnosti pro výzkum a terapii příjmu potravy a čestným členem sekce pro poruchy příjmu potravy České psychiatrické společnosti ČLS JEP. V  letech 1996-2006 byl členem kategorizační komise MZ ČR a v letech 1996-2007 členem poradního sboru SÚKL pro klinické hodnocení nových léčiv v oboru psychiatrie.

Počátkem 60. let stál s MUDr. Plzákem a MUDr. Součkem u zrodu linky důvěry na Psychiatrické klinice v Praze. V roce 1983 založil na Psychiatrické klinice jednotku specializované péče pro poruchy příjmu potravy (první ve střední a  východní Evropě). Po jeho odchodu do důchodu převzala vedení jednotky prof. Papežová, za jejíhož vedení se tato instituce stala předním a uznávaným pracovištěm tohoto zaměření u nás i ve světě.

V roce 2005 obdržel čestnou medaili Univerzity Karlovy v Praze spolu s Uznáním za pedagogickou a vědeckou činnost. V témže roce dostal Zvláštní uznání za mimořádný přínos pro české zdravotnictví od ministra zdravotnictví ČR.

František Faltus publikoval přes 200 odborných a populárně-vědeckých prací a  článků zaměřených především na oblast psychofarmakologie a příjmu potravy.

Publikoval dvě monografie v oboru, jehož je u nás vskutku průkopníkem a  zakladatelem, a to "Řekni mi, co jíš" (1977), jež má populárně-vědecký charakter, a odbornou publikaci "Anorexia mentalis" (1979). Zpracoval četné kapitoly do několika monografií, skript a učebnic: Repetitorium, skripta pro studenty medicíny (1994), Psychosomatická medicína (1993), Dospívající v péči praktického lékaře (1994), Poruchy příjmu potravy (1998) a další. Jeho zaměření z něho učinilo aktivního účastníka mnohých tuzemských a mezinárodních sympozií, kongresů a workshopů. Působil jako koordinátor velké řady klinických studií o nových psychofarmakách a patří mezi průkopníky klinické psycho-farmakologie u nás. Jeho publikační a vědecká činnost je bohatým svědectvím o odborné úrovni, talentu i píli.

Po odchodu do důchodu i přes svůj nepříznivý zdravotní stav zůstal vědecky činný. V časopise Česká a slovenská psychiatrie publikoval ještě v roce 2007 Syndrom nočního jedlictví, v roce 2008 příspěvek k článku M. Nováka E-kontroverze: pro-anorektické weby a Vliv duševních chorob na pracovní výkonnost. V tisku je práce o vývoji psychiatrické péče v ČR spolu s MUDr. Janečkovou a MUDr. Andersem. I nadále se účastní mezinárodních konferencí o  poruchách příjmu potravy, na nichž přednáší vyžádané referáty a aktivně diskutuje.

František Faltus je typický extrovert, obratný v jednání i v odborné diplomacii, vždy zábavný a vtipný, oblíbený kolegy i pacienty. Zdálo by se, že jeho život plynul hladce a bez překážek, ale bohužel tomu tak není, a je zásluhou jeho vitality, životní energie a filozofie, že nejednu těžkou ránu v  životě pro okolí skoro nepozorovaně překonal a překonává. Opravdu, milý Fanoušku, o Tvých těžkých chvílích a prožitcích jsme se vlastně jen doslýchali, od Tebe jsme žádné stížnosti nebo lamentace nikdy neslyšeli.

Jsi příkladem pozitivního životního postoje a myšlení, jak v práci, tak v  osobním životě. V tom jsi přejal ducha Nového světa, ovšem bez americké konvenční konformity.

Děkujeme Ti za velký a soustavný přínos naší psychiatrické klinice i celému oboru a přejeme Ti, abys ještě dlouho pracoval a překonával obtíže svého věku.

AD MULTOS ANNOS!

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(4): 249

Zpět