Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kazuistika / case report

SEXUÁLNÍ NÁSILNÍCI DĚTSKÉHO VĚKU - DIAGNOSTIKA, LÉČBA A DALŠÍ INTERVENCE

SEXUAL JUVENILE OFFENDERS - ASSESSMENT, TREATMENT AND OTHER INTERVENTION

Bínová Š.

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha,
ředitel MUDr. M. Hollý
SOUHRN

Problematika sexuální agresivity v dětském a adolescentním věku není vzácná. Sexuální delikvenci páchají nejčastěji jedinci bez sexuálně deviantní motivace. Důležité je však včas diagnostikovat jedince, kde je pravděpodobný sexuálně deviantní vývoj. Zaléčit je, dispenzarizovat a pokusit se tak zamezit recidivě. Podávám zde stručný přehled 10 sexuálních deliktů u chlapců dětského a dorostového věku, jejich rozbor, navrženou terapii a další možné intervence. Dále jsou v textu zdůrazněny rizikové faktory sexuální delikvence obecně. Článek je doplněn názory našich i zahraničních odborníků zajímajících se o  tento problém. V řešení této problematiky by mělo být zapojeno více medicínských oborů a rezortů.

Klíčová slova: sexuální delikvence, sexuální deviace, agresivita, terapie, intervence.

SUMMARY

Bínová S.: Sexual Juvenile Offenders - Assessment, Treatment and other Intervention

Juvenile sexual offenders are not so rear offenders. Sexual delinquencies commit less often individuals with sexual deviant development. It is extremely important to early assess, treat and fellow up these juvenile deviants. I am presenting here short description of 10 acts of sexual violence. I am also focusing on the treatment and other interventions. The risk factors of sexual delinquency are also summarized in the article. Moreover, views of Czech sexologists and sexologists from other countries are also in the introduction of this presentation.

Key words: sexual delinquency, sexual deviant, aggression, treatment, other intervention.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 365 -371

Zpět