Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kazuistika / case report

HOMOSEXUÁLNÍ PEDOFILIE U ŽEN

HOMOSEXUAL PEDOPHILIA IN A FEMALE

Zimanová J., Weiss P.

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice,
ředitel MUDr. J. Tomeček
Sexuologický ústav 1. LP UK a VPN, Praha,
přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
SOUHRN

Autoři uvádějí kazuistiku 33leté ženy obviněné z pohlavního zneužívání svých dvou prepubertálních dcer. Anamnestickým sexuologickým i zaměřeným vulvopletysmografickým vyšetřením u ní zjišťují přítomnost parafilie ve smyslu homosexuální pedofile. Poukazují na problémy při stanovování prevalence sexuálních deviací u žen i prevalence ženské sexuální delikvence.

Klíčová slova: parafilie, ženská sexuální delikvence, homosexuální pedofile.

SUMMARY

Zimanová J., Weiss P.: Homosexual Pedophilia in a Female

The authors describe the case reporter a 33-years woman accused sexual abuse of two prepubertal daughters. The anamnestic sexological examination as well as vulvoplethysmographic examination revealed the presence of parap-hilia in the sense of homosexual pedophilia. The authors draw attention to problems in determining prevalence of paraphilias in women and prevalence of female sexual delinquency.

Key words: paraphilia, female sexual delinquency, homosexual pedophilia.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 362 -364

Zpět