Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

INDUKOVANÁ PORUCHA S BLUDMI A JEDNODUCHÉ INDUKCIE

SHARED PSYCHOTIC DISORDER AND SIMPLE INDUCTIONS

Izáková Ľ., Slančíková Nvotová M., Fleischer J.

Psychiatrická klinika LP UK a PNsP, Bratislava,
prednosta prof. MUDr. V. Novotný, CSc.
SÚHRN

Indukovaná porucha s bludmi je ťažkou psychickou poruchou, ktorú zaraďujeme k  psychogénnym poruchám. Primárne chorý je induktor, ďalšia osoba je indukovaná, teda trpí na indukovanú poruchu s bludmi. Autori sa venujú histórii pojmu "indukovaná psychóza", avšak pozornosť venujú aj iným formám indukcií, ktoré označujú ako jednoduché indukcie. Zdôrazňujú, že ich rozbor sa má dokumentovať v psychopatologickom závere pacienta, pretože predstavuje dôležitý podklad pre postavenie terapeutického plánu zameraného na obmedzenie spätného pôsobenia indukcie.

Klíčová slova: indukovaná porucha s bludmi, jednoduché indukcie.

SUMMARY

Izáková Ľ., Slančíková Nvotová M., Fleischer J.: Shared Psychotic Disorder and Simple Inductions

Shared psychotic disorder is a severe mental disorder, which has been classified as psychogenic. Primary ill is the inducer; other person is the patient with shared psychotic disorder. The authors attend to history of term "shared psychosis", however they also pay attention to other forms of induction, which they called simple inductions. They emphasize that analysis of inductions has to be documented in patient's psychopathologic conclusion, because it constitutes an important base for creation of therapeutic plan oriented on reduction of retroaction of induction.

Key words: shared psychotic disorder, simple inductions.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 358 -361

Zpět