Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

NEGATIVNÍ PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE

NEGATIVE SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIA

Přikryl R., Kučerová H.

Psychiatrická klinika LP MU a PN, Brno,
přednostka prof. MUDr. P. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Negativní příznaky jsou považovány společně s kognitivním deficitem za kôrovou součást schizofrenie. Neurobiologické mechanismy, které podmiňují pozitivní a  negativní příznaky schizofrenie, jsou s největší pravděpodobností odlišné. Zatímco etiopatogeneze negativních příznaků je spatřována v narušení specifických mozkových oblastí, tak příčiny pozitivních příznaků jsou nalézány spíše v nerovnováze mozkových neurotransmitérů. Negativní příznaky oproti pozitivním v mnohem větší míře ovlivňují sociální i pracovní zařazení pacientů, včetně jejich celkové kvality života. Oploštělá emotivita, ochuzení řeči, anhedonie, nedostatek vůle či psychomotorické zpomalení výrazně postihují schopnosti pacientů i v době, když pozitivní příznaky schizofrenie již vymizely. Větší závažnost negativních příznaků v začátku onemocnění také souvisí s nepříznivým průběhem onemocnění. I když míra ovlivnění negativních příznaků pomocí antipsychotik druhé generace je významnější než u  antipsychotik generace první, přesto je považováno z klinického hlediska za neuspokojivé. Nedostatečně účinná léčba negativních příznaků je v současnosti považována zajeden z největších problémů léčby schizofrenie.

Klíčová slova: kognitivní deficit, negativní příznaky, schizofrenie.

SUMMARY

Přikryl R., Kučerová H.: Negative Symptoms of Schizophrenia

Together with cognitive deficit, negative symptoms are regarded as forming the core part of schizophrenia. The neurobiological mechanisms underlying positive and negative symptoms of schizophrenia seem to differ. While the etiopathogenesis of negative symptoms is described in terms of impairment of specific brain areas, the causes for positive symptoms are being associated with an imbalance of neurotransmitters in the brain. Unlike positive symptoms, negative symptoms affect the social and work involvement of patients including their overall quality of life to a much greater extent. Flattened emotions, impaired speech, anhedonia, lack of will or psychomotor slowdown continue to impair the patients' skills even after the positive symptoms have been removed. The greater severity of negative symptoms in the initial stages contributes to the severity of the illness, too. Although the extent to which negative symptoms can be alleviated using the second generation antipsychotics is greater than it was for the first generation antipsychotics, it is regarded as clinically unsatisfactory. The insufficient effect of therapy on negative symptoms is currently regarded as one of the greatest issues in treatment of schizophrenia.

Key words: cognitive deficit, negative symptoms, schizophrenia.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 350 -357

Zpět