Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kazuistika / case report

NETYPICKÉ UKONČENÍ POSTTRAUMATICKÉ STRESOVÉ PORUCHY

ATYPICAL ENDING OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER

Lukeš V.

Psychologické pracoviště Policie ČR, České Budějovice
SOUHRN

Studie se zabývá konkrétním případem posttraumatické stresové poruchy. Je popsána kauza pacientky, která koncem osmého decenia svého života prodělala velmi těžké fyzické a psychické trauma způsobené opakovaným znásilněním v  průběhu jednoho dne. Následně se u poškozené rozvinula posttraumatická stresová porucha s téměř plně vyjádřeným klinickým obrazem. Autor popisuje znalecká vyšetření nutná pro potřeby policie a soudu a posléze se zabývá i  průběhem poskytnuté psychoterapie. Popisuje náhlé ukončení posttraumatických problémů klientky v době, kdy prodělala jiné těžké fyzické zranění a její pozornost se přenesla na toto aktuální fyzické trauma.

Klíčová slova: znásilnění, posttraumatická stresová porucha, psychoterapie.

SUMMARY

Lukeš V.: Atypical Ending of Posttraumatic Stress Disorder

The study deals with a concrete case of posttraumatic stress disorder. This female patient underwent a very severe physical and psychical trauma toward the end of her 8th decennium caused by repeated rape during one day. She subsequently developed a posttraumatic stress disorder with almost fully developed clinical picture. The author describes expert examinations and opinions required for the police needs, and he subsequently deals with the course of the provided psychotherapy. The posttraumatic problems of the client suddenly ended after she underwent another severe physical injury and her attention was transferred to that acute physical trauma.

Key words: rape, posttraumatic stress disorder, psychotherapy.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 353 -357

Zpět