Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

SEXUÁLNÍ REVIKTIMIZACE

SEXUAL REVICTIMIZATION

Sakař P.

Krizové centrum pro děti a dospívající, Brno
SOUHRN

Sexuální reviktimizaci lze obecně definovat jako opakovanou zkušenost s rolí oběti sexuálního násilí, jehož se dopustili odlišní pachatelé ve dvou časově oddělených situacích. Jde o statisticky doložený fenomén, kterému je věnována narůstající pozornost odborné veřejnosti. Žádný z pokusů o jeho teoretické uchopení není dosud všeobecně akceptovaný. V této studii je vedle přehledu statistických údajů vztahujících se k sexuální reviktimizaci zhodnoceno několik modelů, konceptů a teorií, které se její existenci snaží vysvětlit.

Klíčová slova: sexuální reviktimizace, sexuální zneužití v dětství, sexuální násilí.

SUMMARY

Sakař P.: Sexual Revictimization

Sexual revictimization can be defined as a human being's repeated experience with the role of a victim of sexual abuse which is committed by different abusers in different situations. The phenomenon of sexual revictimization has been proved on statistic bases, nevertheless in spite of the fact that this phenomenon has been recently recognized by psychologists and psychiatrists there exists no single generally accepted model of a theoretical grasp of sexual revictimization. The study provides the reader not only with statistic data of the phenomenon but also a general overview of several theoretical models and concepts of this phenomenon.

Key words: sexual revictimization, child sexual abuse, sexual violence.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 346 -352

Zpět