Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA A PROLONGACE QTc INTERVALU

ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS AND PROLONGATION OF QTc INTERVAL

Pálenský V., Přikryl R., Floriánová A.1, Weislamplová M.1 , Kašpárek T., Synek O., Čéšková E., Špinar J.1

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno,
přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno,
přednosta prof. MUDr. J. Špinar, CSc.1
SOUHRN

Cílem práce bylo posouzení četnosti výskytu prodlouženého QTc intervalu v  neselektované skupině pacientů užívajících atypická antipsychotika (AP) v  monoterapii či v kombinaci.

Pacientům hospitalizovaným na uzavřených odděleních Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno v letech 2003-2005, léčeným těmito preparáty, byl pořízen 12svodový EKG záznam (50 mm/s, 20 mm/mV), byl měřen manuálně a korigován dle Bazetta. Intervaly 470 ms u žen a 450 ms u mužů byly považován za hraniční, delší za patologické. Do konečné analýzy bylo zařazeno 351 pacientů, z toho 180 mužů a 171 žen. Dle diagnostických kriterií bylo 61,5 % pacientů léčeno pro schizofrenní onemocnění, 21,5 % pro afektivní poruchu, 17 % bylo v  ostatních diagnostických kategoriích. Průměrný věk byl 42,5 let u žen a 36 let u mužů. Celkový průměrný věk byl 41,9 let. (sd 15,5). V celé skupině bylo zjištěno 7 prodloužených QTc, 6 bylo u žen, 1 u muže, 4 byly hraniční a 3 patologické. Zeny byly léčeny monoterapii, muž kombinací dvou preparátů. Nebylo pozorováno ani jedno prodloužení QTc nad 500 ms, které je spojeno s  vysokým rizikem proarytmií.

Tyto výsledky by mohly být přičteny trendu snižování terapeutických dávek a  širšímu povědomí o polékovém prodloužení QTc.

Klíčová slova: schizofrenie, atypická antipsychotika, vedlejší účinky, QTc, EKG.

SUMMARY

Pálenský V., Přikryl R., Floriánová A., Weislamplová M., Kašpárek T., Synek O., Čéšková E., Špinar J.: Atypical Antipsychotics and Prolongation of QTc Interval

The aim of our study was to monitor the occurrence of QT interval prolongation in a non selected population of psychiatric patients treated with atypical antipsychotics in monotherapy and combined therapy. In consecutive patients hospitalized at psychotic wards at the Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Masaryk University and Faculty Hospital Brno treated with these drugs a 12-lead ECG was recorded (50 mm/s, 20 mm/mV), QT intervals were measured manually, corrected according to Bazett. QTc intervals of 470 ms (females) and 450 ms (males) were considered borderline, longer QTc intervals were considered pathologic. ECGs were recorded in 351 patients, 180 males, 171 females. These were hospitalised with thediagnosis of schizophrenia (61.5%), bipolar disorder (21.5%) and other (17%). Abnormal QTc values were observed in 7 patients, 6 females and 1 male, 4 were borderline and 3 pathologic. Females were treated by monotherapy, males by combined therapy. Values associated with high risk of arrhythmias (over 500 ms) were not observed. This might be related to the general trend to use lower doses and increasing awareness about the drug-induced long QT syndrome.

Key words: schizophrenia, atypical antipsychotics, side effects, QTc, ECG.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 325 -328

Zpět