Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (rTMS), DEPRESIVNÍ PORUCHA A  KOGNITIVNÍ FUNKCE

REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (rTMS), DEPRESSIVE DISORDER AND COGNITIVE FUNCTIONS (A REVIEW)

Kučerová H., Přikryl R., Krejčířová M.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno,
přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Depresivní porucha je spojena s určitým typem kognitivního deficitu. Kognitivní deficit u deprese je charakterizován zejména narušenou pamětí, pozorností, deficitem exekutivních funkcí a sníženou slovní plynulostí. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní technika a ukazuje se jako potencionálně vhodný nástroj pro léčbu depresivní poruchy v  jejích nejrůznějších podobách. Přesto však je potřeba zdokonalit naše znalosti o optimálních parametrech aplikace rTMS a časovém rámci pro udržení léčby. Kromě toho trvání zisků z aplikace rTMS a efektivita a bezpečnost udržovací terapie jsou stále ještě do značné míry neprozkoumány.

Tato práce podává komplexní přehled dostupných informací z odborné literatury, ze které vyplývá, že rTMS lze považovat za bezpečnou metodu léčby depresivní poruchy, ale možnost uplatnění rTMS v ovlivnění jednotlivých parametrů kognitivních funkcí stále ještě představuje do značné míry neprobádanou oblast a žádá si další výzkumy.

Klíčová slova: depresivní porucha, kognitivní funkce, neuropsychologie, repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS).

SUMMARY

Kučerová H., Přikryl R., Krejčířová M.: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS), Depressive Disorder and Cognitive Functions (A Review)

Depression is associated with a certain kind of cognitive deficit. Cognitive deficit in depression is characterized especially by impaired memory, impaired attention, executive functions deficit and diminished verbal fluency. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a noninvasive brain technique and turns out as a pottentionally suitable tool for treatment of depression in all sorts of this disorder. In spite of that is necessary to improve our knowledge about optimal parametres of rTMS application and its time frame for maintenance of treatment. On the top of this, continuation of rTMS effect and safeness of sequel therapy are not explored very well. This study pointed to that comprehensive review of reasonable professional literature, which shows that rTMS is a safe method for treatment of depression, but possibilities in use rTMS in influencing of some characteristics of cognitive functionar is still not very well known and it is important to execute more research work.

Key words: depression, cognitive function, neuropsychology, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS).


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 285 -290

Zpět