Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kazuistika / case report

CENTRÁLNÍ PONTINNÍ MYELINOLÝZA U PACIENTKY S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS IN FEMALE PATIENT WITH ANOREXIA NERVOSA

Sekot M.1, Doležal O.2, Kmoch V.1, Krch F. D.1, Lakomý C.2, Papežova H.1, Seidl Z.3

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha2
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha3
SOUHRN

Centrální pontinní myelinolýza (CPM) je vzácné neurologické onemocnění definované jako symetrická demyelinizace centrální části mozkového kmene. Tento stav, původně popisovaný u chronických alkoholiků trpících malnutricí, se může vyskytovat v rámci realimentace u pacientů s hyponatrémií nebo hypokalémií. Jedná se o závažný stav, jehož mortalita dosahuje až 75 %. Méně závažné a prognosticky příznivější formy jsou často nediagnostikovány. Kazuistika se zabývá případem 21leté pacientky s mentální anorexií, u které došlo k rozvoji CPM po rychlé úpravě hyponatrémie, hypokalémie a  hypochlorémie. Průběh tohoto onemocnění byl v tomto případě příznivý.

Klíčová slova: centrální pontinní myelinolýza,osmotický demyelizinační syndrom, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie.

SUMMARY

Sekot M., Doležal O., Kmoch V., Krch F. D., Lakomý C, Papežová H., Seidl Z.: Central Pontine Myelinolysis in Female Patient with Anorexia Nervosa

Central pontine myelinolysis (CPM) is neurologic disorder defined by symmetric demyelination of central base of the cerebral stem. This condition originally described in chronic alcohol abusers suffering from malnutrition, could be observed in patiens with electrolyte imbalance, where realimentation is needed. Until recently its outcome was considered invariably poor if not fatal (75% mortality). This case report describes CPM in a 21 year old female patient with anorexia nervosa. This patient developed CPM afer rapid recovery of hyponatraemia, hypokalemia and hypochloreamia. The course of this case report was favourable.

Key words: central pontine myelinolysis, osmotic demyelination syndrome, eating disorders, anorexia nervosa.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 297 -301

Zpět