Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

ŠETŘENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH POTŘEB MLADÝCH AKUTNĚ PSYCHOTICKÝCH PACIENTŮ (PILOTNÍ STUDIE)

A PSYCHOSOCIAL NEED INQUIRY IN YOUNG ACUTE PSYCHOTIC PATIENTS (A PILOT STUDY)

Scheansová A.

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha,
ředitel MUDr. I. David, CSc.
SOUHRN

Cílem této práce je předložit návrh na šetření psychosociálních potřeb mladých psychotických pacientů. Teoreticky jsem vyšla z koncepce lidského vývoje Erika Eriksona. Zajímalo mne, zda má pacient zájem a možnost osamostatnit se od primární rodiny, hledat si životního partnera a realizovat se v oblasti zaměstnání či zájmové činnosti. Setření se týkalo dvaceti jedinců, kontaktovaných během jejich hospitalizace. Zdrojem šetření potřeb byl pacient, jeho významný druhý, ošetřující lékař a psychosociální pracovník. Data byla sbírána metodou dotazníku v kombinaci s nestandardizovaným rozhovorem.

Na základě zjištěných údajů byla ověřena výzkumná otázka potvrzující psychosociální potřeby v souladu s Eriksonovou teorií. Pacienti jednoznačně měli zájem mít partnerský vztah a měli zájem se v životě realizovat. Ohledně osamostatnění od primární rodiny se objevily ambivalentní postoje.

Klíčová slova: psychóza, potřeba osamostatnění, partnerství, seberealizace.

SUMMARY

Scheansová A: A Psychosocial Need Inquiry in Young Acute Psychotic Patients (A Pilot Study)

The goal of this study is to offer a concept of a psychosocial need inquiry in young psychotic patients. Theoretically, the study is based on the Erik Erikson's concept of a human development, and the autor tried to acknowledge the extent to what a young psychotic patient can show out psychosocial needs inherent to a stable individual. The author interested whether the individual is concerned and in a position to cut adrift from his prime family, to look for a fellow, and to fulfil himself in the realm of occupation. The inquiry was applied to twenty patients, contacted during their hospitalization. Source of the examination was a patient a significant other an attending psychiatrist, and a psychosocial worker. Data were gleaned by methods of a questionnaire, and an interview.

Based on the data obtained it was possible to verify the research question confirming the psychosocial needs according to Erikson´s theory. Patients were unambiguously interested to have a fellow relationship, and to feel fulfilled in their lives. In respect of cutting adrift from prime family there appeared to be ambivalent attitudes.

Key words: psychosis, need cut adrift, partnership, fulfil oneself.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 268 -279

Zpět