Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ZDRAVOTNÍ RIZIKA POČÍTAČOVÝCH HER A VIDEOHER

HEALTH RISKS OF COMPUTER GAMES AND VIDEOGAMES

Nešpor K., Csémy L.

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Psychiatrické centrum Praha
SOUHRN

Tato práce shrnuje zdravotní rizika videoher. K nim patří nezdravý životní styl s nedostatkem pohybu, onemocnění pohybového systému, obezita, virtuální nevolnost, zvýšené riziko úrazů a větší sklon riskovat, epilepsie, zhoršení interpersonálních vztahů a vyšší úzkost v sociálních vztazích, zvýšená agresivita a oslabení prosociálního chování. Tento výčet není úplný, lze např. předpokládat, že excesivní věnování se videohrám zvyšuje riziko problémů působených alkoholem a jinými látkami. Hraní počítačových her souviselo v  populaci českých dospívajících s častějším konzumem alkoholických nápojů, zejména piva, destilátů nebo míchaných alkoholických nápojů, dále s častějším kouřením cigaret a kouřením marihuany. Objevila se i souvislost s rvačkami a  šikanováním druhých a sníženou známkou z chování. V odborné literatuře se objevuje tendence řadit excesivní hraní videoher do blízkosti patologického hazardního hráčství, tedy mezi návykové a impulzivní poruchy.

Klíčová slova: videohry, životní styl, obezita, hazardní hráčství, násilí, zdravotní rizika, návykové nemoci.

SUMMARY

Nešpor K., Csémy L.: Health Risks of Computer Games and Videogames

The paper summarizes the health risks of videogames. They include the unhealthy lifestyle with the lack of exercise, diseases of locomotor system, obesity, virtual indisposition, increased risk of injuries and an enhanced inclination for risk, epilepsy, deterioration of interpersonal relations and a  higher anxiety in social relations, enhanced aggressiveness and weakening of social-oriented behavior. This inventory is not complete, and we may expect that excessive engagement in videogames increases the risk of problems associated with alcohol and other drugs. Playing videogames was associated with a more frequent alcohol, especially beer, hard liquor or mixed alcoholic beverage consumption in the Czech adolescent population, as well as more frequent smoking of cigarettes and marijuana. There was also association with fights and bullying of other individuals and deteriorated behavior mark/rating at school. In professional literature there is a tendency to classify videogame playing closely to pathological gambling, ie to addictive and impulsive disorders.

Key words: videogames, lifestyle, obesity, health risk, addictive disease.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 246 -250

Zpět