Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ÚČASŤ NIEKTORÝCH IÓNOV KOVOV V PATOGENÉZE OCHORENIA
HYPERKINETICKÁ PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI

THE ROLE OF SOME METAL IONS IN THE PATHOGENESIS OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

Viktorínová A., Ďuračková Z.

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava
SÚHRN

Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD) je rozšírené neurobehaviorálne ochorenie zapríčinené genetickými a biologickými faktormi a  vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré pretrváva do adolescencie až dospelosti. Medzi dôležitých etiologických prispievateľov patria škodlivé potravinové prísady, zvýšená vnímavosť na chemikálie v životnom prostredí, plesne a huby a  tiež expozície toxických látok pre vývoj nervového systému ako sú ťažké kovy a  iné faktory znečisťujúce životné prostredie. Voľné radikály zohrávajú významnú úlohu v patogenéze mnohých detských ochorení, medzi ktoré patrí aj ADHD. Viaceré štúdie uvádzajú, že kovy ako meď, železo, kadmium, ortuť, olovo sa zúčastňujú na tvorbe voľných radikálov, čo môže mať za následok poškodenie DNA, peroxidáciu lipidov, zníženú dostupnosť proteínov s tiolovými skupinami a  ďalšie. Niektoré esenciálne prvky ako zinok a selén majú schopnosť účinkovať ako antioxidanty a tým redukovať oxidačný stres.

Klíčová slova: hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti, ťažké kovy, voľné radikály, oxidačný stres.

SUMMARY

Viktorínová A., Ďuračková Z.: The Role of Some Metal Ions in the Pathogenesis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is highly prevalent neurobehavioral disorder with genetic, environmental and biologic etiologies that persist to adolescence and adulthood. Major etiologic contributors include adverse responses to food additives, sensitivities to environmental chemicals, molds and fungi and also exposure to the neurodevelopmental toxins such as heavy metals and the other toxic pollutants. Free radicals play an important role in the pathogenesis of many pediatrie diseases, including also ADHD. Several studies have shown that metals like copper, iron, cadmium, chromium, mercury, lead participate in the produce of free radicals resulting in DNA damage, lipid peroxidation, depletion of protein sulphydryls and the other effects. It is also known that some essential elements such as zinc and selenium possess the ability to act as antioxidants and reduce oxidative stress.

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, heavy metals, free radicals, oxidative stress.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 240 -245

Zpět