Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

POSTAVENÍ ATOMOXETINU V LÉČBĚ HYPERKINETICKÉ PORUCHY U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

POSITION OF ATOMOXETINE IN THE TREATMENT OF HYPERKINETIC DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Hrdlička M.

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha,
přednosta prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
SOUHRN

V úvodu přehledového článku je popsán současný stav péče o děti a adolescenty s hyperkinetickou poruchou v České republice. Jsou zmíněny příčiny, které vedou ke stále nedostatečné diagnostice a léčbě hyperkinetické poruchy. Stručně je diskutován současný koncept poruchy a celosvětový nárůst pozornosti věnované tomuto problému. Po souhrnné informaci věnované léčbě stimulancii se článek zaměřuje na atomoxetin. Je podán přehled preklinických dat, základních studií atomoxetinu a klinických aspektů léčby atomoxetinem. Přehled je doplněn informací o současných českých doporučených postupech pro léčbu hyperkinetických poruch.

Klíčová slova: hyperkinetická porucha, ADHD, léčba, atomoxetin.

SUMMARY

Hrdlička M.: Position of Atomoxetine in the Treatment of Hyperkinetic Disorders in Children and Adolescents

In the introduction of a review article, contemporary status of the care of children and adolescents with hyperkinetic disorder in the Czech Republic was described. Reasons leading to still not satisfactory diagnostics and treatment of hyperkinetic disorder were summarized. Current concept of the disorder and increasing attention to the problem worldwide were discussed. After overall information on stimulant treatment, the article focused on atomoxetine. An overview of pre-clinical data and clinical studies of atomoxetine as well as of clinical aspects of atomoxetine treatment was given. Review was supplemented by the information on contemporary Czech treatment guidelines of hyperkinetic disorder.

Key words: hyperkinetic disorder, ADHD, treatment, atomoxetine.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 230 -239

Zpět