Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SOUROZENECKÝ INCEST A JEHO NÁSLEDKY

SIBLING INCEST AND IT'S CONSEQUENCES

Jarošová L.1, Weiss P.2

Katedra psychologie FF UK, Praha,
vedoucí katedry PhDr. I. Gillernová, CSc.1
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.2
SOUHRN

Na základě vyšetření souboru 1129 respondentů ve věku 18 až 30 let (573 žen a  556 mužů) anonymním dotazníkem bylo zjištěno, že: sourozenecký incest se v  souboru jedinců se sourozenci (N= 794) vyskytl v 6,5 % případů, nejčastějšími oběťmi tohoto činu byly mladší sestry, nejobvyklejším pachatelem starší bratr, průměrný věk obětí na počátku sexuálních aktivit se sourozencem činil 10,6 roku, průměrný věkový rozdíl mezi sourozenci 4,4 roku, nejčastější doba trvání sourozeneckého incestu byla kolem půl roku, časté ale byly i jednorázové zkušenosti, mezi nejběžnější formy sexuálních aktivit mezi sourozenci patřilo osahávání a mutuální masturbace, většina obětí (89 %) popisovala negativní vliv sourozeneckého incestu na svůj další život, jedná se však převážně pouze o dočasné následky. Oběti nejčastěji zmiňují deprese a úzkosti, noční můry a  somatické problémy. Převážná část jedinců, kteří zažili sourozenecký incest (93 %), se s touto zkušeností nikomu nesvěřila. Až na jeden případ čin nebyl vyšetřován a viník nebyl souzen. Přibližně jedna pětina obětí měla ve své anamnéze kromě sourozeneckého incestu zneužití i dalším pachatelem, přičemž v  našem souboru se jednalo nejčastěji o osobu cizí, na druhém místě však byl vlastní otec. Rodiny s výskytem sourozeneckého incestu byly ve srovnání s  rodinami bez této zkušenosti častěji neúplné (tvořené kromě dětí pouze jedním z rodičů) nebo oběti vyrůstaly úplně bez vlastních rodičů.

Klíčová slova: sourozenecký incest, formy, následky.

SUMMARY

Jarošová L., Weiss P.: Sibling Incest and It's Consequences

The sample of 1129 respondents 18-30 years old (573 women and 556 men) were anonymously asked about their experiences with the sibling incest. In the sample of 794 men and women with a sibling in 6.5 % this type of incestuos experience was referred to. The most common victim was a younger sister, the most common perpetrator was an older brother. The average age of a victim in the beginning of these activities was 10.6 years, the average age difference between a victim and a perpetrator was 4,4 years. Most cases lasted about six months and common were also one time abuses. The most common incestuos activities were touching and mutual masturbation. Most of victims (89 %) felt negative consequences of these experiences, mostly somatic problems, depression, nightmares and anxiety, in most cases only transient ones. 93 % of victims did not announce this experience to anybody, only one case was investigated and tried. About one fifth of the victims were beside the sibling incest abused also by another offender, mostly unknown, but also frequently by father. Victims and perpetrators of a sibling's incest were more often from the incomplete families, grown up with only one of parents or without own parents at all.

Key words: sibling incest, forms, consequences.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 220 -224

Zpět