Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

DOC. MUDR. JAROSLAV BAŠTECKÝ, CSC, SEDMDESÁTNÍKEM

Beran J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 335

Zpět