Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

UPLATNĚNÍ GENETICKÝCH VLOH PRO SCHIZOFRENII V PREMORBIDNÍ OSOBNOSTI

REFLECTION OF SCHIZOPHRENIA GENETIC BACKGROUND IN THE PREMORBID PERSONALITY

Hosák L.

Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové,
přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.
SOUHRN

V posledních letech bylo identifikováno několik genů, které mají význam v  etiopatogenezi schizofrenie. Tyto geny mají vztah zejména k vývoji mozku, tvorbě synapsí a glutamátergnímu systému. Souhrnný článek se zabývá otázkou, nakolik se uvedený genetický podklad odráží v premorbidní osobnosti a  psychosociální situaci postižených. Za premorbidní charakteristiky schizofrenie jsou považovány porucha intelektu, školní neprospěch, úzkost, deprese, obtíže při navazování sociálních kontaktů, agresivita a zneužívání návykových látek. Diskutován je vztah těchto příznaků k jednotlivým dosud poznaným genům. Nemocným s předpokládanými premorbidními příznaky schizofrenie je v běžné klinické praxi vhodné poskytnout dispenzarizaci, psychoedukaci a  psychoterapii.

Klíčová slova: schizofrenie, genetika, premorbidní osobnost, psychoedukace.

SUMMARY

Hosák L.: Reflection of Schizophrenia Genetic Background in the Premorbid Personality

Several genes important in the etiopathogenesis of schizophrenia have been recently discovered. These genes are related to the development of the brain, synaptogenesis, and the glutamatergic neurotransmitter system. This summary article deals with the question of a reflection of schizophrenia genetic background in the premorbid personality and psychosocial variables of the affected subjects. Cognitive abnormalities, poor academic performance, anxiety, depression, social withdrawal, violence and substance abuse are the most frequently described premorbid characteristics of schizophrenia. Relationship of these symptoms to individual genes detected so far is discussed. It is meaningful to offer long-term follow-up, psychoeducation and psychotherapy to persons with supposed premorbid symptoms of schizophrenia in a routine clinical practice.

Key words: schizophrenia, genetics, premorbid personality, psychoeducation.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 323 -326

Zpět