Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SOCIÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO U BUDOUCÍCH PROFESIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ JAKO PROMĚNNÁ V LÉČEBNÉM PROCESU

SOCIAL REPRESENTATION OF MENTALLY 111 PEOPLE BY FUTURE PROFESSIONAL WORKERS AS A VARIABLE OF THERAPEUTIC RELATIONSHIP

Šupa J.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
SOUHRN

Ve svém příspěvku srovnávám výsledky dvou výzkumných studií. Jedna byla zaměřena na zkoumání sociálních reprezentací duševně nemocného" u studentů a  studentek psychologie, medicíny a oboru zdravotní sestra na psychiatrii, druhá na sociální reprezentaci péče v psychiatrických zařízeních podle lidí, kteří byli několikrát hospitalizováni. Srovnáním těchto studií lze ozřejmit některé proměnné, které hrají roli ve vztazích mezi lidmi hospitalizovanými a  personálem psychiatrických zařízení.

Jako metoda zkoumání byla zvolena tzv. "focus group" - diskuse v malých skupinách se zadaným tématem. Analýzou diskusí se studenty a studentkami pomáhajících profesí byla vytvořena sociální reprezentace "duševně nemocného". V těchto oborových skupinách se obraz "duševně nemocného" skládal z tzv. expertního pohledu specifického pro každý obor, stereotypních obrazů sdílených většinovou společností spojených s jazykovou exkluzivitou a z pohledu daného zkušenostmi. Výzkum v druhé části přinesl také reflexi psychiatrické péče lidmi, kteří mají zkušenost s hospitalizací, a kteří považují za podstatné pro jejich "well-being" především vztahy se středním zdravotnickým personálem, ochotu psychologů a lékařů s nimi mluvit, vřelou a povzbuzující komunikaci a  atmosféru zařízení. Kromě toho se objevila také sociální reprezentace pomáhajících oborů vyskytujících se v pomáhajícím kontextu.

Klíčová slova: sociální reprezentace, psychiatrická péče, duševně nemocní, studenti psychologie, studenti medicíny, zdravotní sestra na psychiatrii, pomáhající profese.

SUMMARY

Supa J.: Social Representation of Mentally 111 People by Future Professional Workers as a Variable of Therapeutic Relationship

This submission is based on my research into social representation of care in psychiatry by people with experience with hospitalization and social representation of people "mentally ill" by students of psychology, medicine and nurse in psychiatry. Chosen method was focus group - discussion in small group on given thema.

Research brings social representation of "mentally ill man" by people, which study is aimed to care about other people. Picture of "mentally ill man" in this departmental groups consists of so-called "expert view" with their departmentally specifics, stereotyping with language exclusivity and view based on experiences.

In the other part the research brings reflection of psychiatric care by so-called "patients" - most important for their "well being" are good relationships with nurse-staff, with other patients, attentivness of psychologists and doctors, hearty and encouraged communication and whole atmosphere of clinic. Also social representation of helpfull professions rise up.

Key words: social representation-psychiatric care-students of psychology, medicine, nurse-mentally ill-helpfull professions.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 299 -306

Zpět