Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SEXUÁLNÍ FUNKCE A SEXUÁLNÍ AKTIVITY PACIENTEK S ONEMOCNĚNÍM SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU

SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL ACTIVITIES IN FEMALE SCHIZOPHRENIC PATIENTS

Mansour-Musová H., Weiss P.

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice,
ředitel MUDr. J. Tomeček
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
SOUHRN

Výsledky odpovědí pacientek s diagnózou schizofrenní nebo schizoafektivní porucha (N=60) ve věku 18 až 59 let v anonymním dotazníku zaměřeném na sexuální zkušenosti probandek byly srovnány v otázkách týkajících se jejich sexuální aktivity a funkce s odpověďmi kontrolního souboru žen z  reprezentativního výzkumu sexuálního chování obyvatelstva ČR stejného věku (N=703). Podle získaných výsledků pacientky se od obecné populace žen liší především ve vyšším výskytu sexuálních dysfunkcí, a to jak celoživotně (36 %  vs. 15 %), tak i v době vyšetření (33 % vs. 11 %). Zatímco anamnesticky se u  nich nejčastěji vyskytly dyspareunie a algopareunie, aktuálně je u pacientek nejvyšší výskyt poruch apetence. Až 47 % pacientek přitom uvedlo, že by pohlavní vybití nepotřebovaly vůbec. Větší četnost felace (i s ejakulací do úst) a análních sexuálních styků, tedy spíše aktivit zaměřených na uspokojení partnera, pak může souviset se snahou těchto žen udržet si partnera a vyhovět jeho požadavkům.

Klíčová slova: schizofrenní porucha, sexuální aktivity, sexuální funkce.

SUMMARY

Mansour-Musová H., Weiss P.: Sexual Function and Sexual Activities in Female Schizophrenic Patients

The authors have compared answers of 60 female patiens (18-59 years) with diagnosis of schizophrenia or schizoaffective disorder with the answers of 703 women of the same age from the representative survey of sexual behavior in general population in the Czech Republic. There were found a higher frequency of sexual dysfunctions in patient group in their past history (36 % vs. 15 %) as well as in the time of the research (33 % vs. 11 %). In the past the most frequent dysfunction in female schizophrenics were algo- and dyspareunias, low sexual interest was found to be the most common dysfunction in the present. Forty seven percents of patients did not need any sexual satisfaction at all. In the patient group also a higher frequency of sexual activities centered to the sexual satisfaction of the male partner (e.g. fellatio, ejaculation into the mouth etc.) compared with activities in the control group was found.

Key words: schizophrenic disorder, sexual function, sexual activities.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 294 -298

Zpět