Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

EFEKT INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U SENIORŮ - VÝSLEDKY HODNOCENÍ SYSTEMATICKÝCH PŘEHLEDŮ

EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY IN THE ELDERLY - RESULTS OF EVALUATION OF SYSTEMATIC REVIEWS

Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, Ostrava

Tato práce byla podpořena grantem NU21-09-00067 s názvem "Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u senio

SOUHRN

Kozáková R, Bužgová R, Hosáková J, Bobčíková K, Zeleníková R. Efekt individuální kognitivně-behaviorální terapie u seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů

Kognitivně-behaviorální terapie je terapeutický přístup, jehož léčebný účinek byl jasně prokázán u řady potíží pacientů. Senioři jsou také skupinou, která může mít prospěch z KBT, zejména pokud jsou použity modifikované postupy doporučené pro tuto populaci. Výzkum hodnotící účinnost KBT na depresi u  starších dospělých byl poprvé publikován na počátku 80. let a od té doby se výzkum a aplikace KBT u starších dospělých rozšířily o další poruchy.

Příspěvek má charakter přehledové práce. Cílem této přehledové práce je zhodnotit výsledky systematických přehledů zabývajících se účinností individuální ko-gnitivně-behaviorální terapie u seniorů. Za účelem nalezení studií nejvyšší úrovně důkazů zabývajících se efektem individuální kognitivně-behaviorální terapie u seniorů byly prohledávány elektronické databáze PubMed, Science Direct, Cochrane Library. Do přehledu bylo zahrnuto 20 systematických přehledů. Byl prokázán efekt individuální kognitivně-behaviorální terapie u seniorů s depresí, úzkostí, bolestí, poruchami spánku a strachem z pádů.

Obecně platí, že základna důkazů KBT je velmi silná, a to zejména pro léčbu deprese a úzkostných poruch. Navzdory existující literární základně však stále existuje jasná potřeba vysoce kvalitních studií zkoumajících účinnost KBT u této věkové skupiny, které by měly respektovat zvláštnosti daného věku. Pro ověření efektivnosti individuální KBT u seniorů doporučujeme provést výzkum také v  českém prostředí.

Klíčová slova: individuální, kognitivně-be-haviorální terapie, intervence, senior

SUMMARY

Kozáková R, Bužgová R, Hosáková J, Bobčíková K, Zeleníková R. Effectiveness of individual cognitive behavioral therapy in the elderly - results of evaluation of systematic reviews

Cognitive behavioral therapy is a therapeutic approach whose therapeutic effect has been clearly demonstrated in many patients. Seniors are those members who can benefit from CBT, especially if they are modified procedures recommended for that population. Research evaluating the effectiveness of CBT in depression in older adults was first published in the early 1980s, and since then research and applications of CBT in older adults have expanded to include other disorders.

The paper has the character of a review work. The aim of this review is to evaluate the results of systematic reviews of the effectiveness of individual cognitive-behavioral therapy in the elderly. In order to study the highest level of evidence dealing with the effect of individual cognitive behavioral therapy in the elderly, electronic databases PubMed, Science Direct, Cochrane Library were searched. The report included 20 systematic reviews. Evaluation of the effect of individual cognitive behavioral therapy in the elderly has been demonstrated in the elderly with depression, anxiety, pain, sleep disorders and fear of falling.

In general, the basic evidence of CBT is very strong, especially for the elimination of depression and anxiety disorders. Despite the existing literary base, there is still a clear need for high-quality studies to examine the efficacy of CBT in this age group, which would respect the peculiarities of a  given age. To control the effectiveness of an individual CBT in seniors, we recommend conducting research in the Czech environment as well.

Key words: individual, cognitive-behavioral therapy, interventions, older people


ÚVOD

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je populární a empiricky podporovaná léčba řady duševních problémů, napomáhající pacientům snížit nebo eliminovat styly myšlení a vzorce chování, které přispívají k utrpení. Senioři jsou skupinou, která může mít také prospěch z KBT, zejména pokud jsou použity modifikované postupy doporučené pro tuto populaci.1

Výzkum podporující používání KBT u mladších dospělých je přesvědčivý. U řady psychiatrických stavů, včetně mírné až střední depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy (GAD), panické poruchy, sociální fobie a  bulimie nervosa, je samotná KBT doporučenou léčbou první volby, s průkazem účinnosti úrovně důkazu I.2-4 KBT v kombinaci s vhodnou medikací je také doporučenou léčbou první volby u těžké depresivní poruchy, u prevence relapsu deprese, u pacientů s alespoň částečnou odpovědí na antidepresiva, u chronické bolesti a u panické poruchy.2,3 Kromě toho důkazy II. úrovně naznačují pravděpodobnou účinnost KBT také u obsedantně-kompulzivní poruchy.5

Literatura o účinnosti psychoterapie zaměřené specificky na seniory je omezenější, protože s touto populací je prováděno méně výzkumů, ale obecně platí, že KBT u seniorů může být stejně prospěšná jako u dospělé populace. Např. studie van´t Veer-Tazelaar et al.6 prokázala, že psychoterapeutická léčba pomocí KBT u seniorů má na klinické ukazatele deprese významně lepší účinek než placebo. KBT je také účinná při prevenci relapsu poruch nálady a  může také hrát preventivní roli při rozvoji závažných poruch nálady u  seniorů.6 Důkazy, i když omezené, naznačují, že u starších dospělých má kombinace KBT s antidepresivy za následek vyšší míru odpovědi než léčba samotným lékem.7 KBT také prokázala účinnost při léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD) u starších dospělých8 a může hrát roli v prevenci jiných klinicky významných úzkostných poruch u starších dospělých osob sledovaných v  primární péči.6

Cílem této přehledové práce bylo zhodnotit výsledky systematických přehledů zabývajících se efektem individuální KBT u seniorů.

METODIKA

Za účelem nalezení studií nejvyšší úrovně důkazů hodnotící efekt KBT u seniorů byly prohledávány elektronické databáze PubMed, Science Direct a Cochrane Library. Při vyhledávání byla použita klíčová slova: individual, cognitive behavioral therapy, older people. Byla stanovena následující zařazující kritéria:

Česká a slovenská psychiatrie

Prohledávání a hodnocení studií bylo provedeno pěti nezávislými hodnotiteli. Z  1908 nalezených studií bylo v prvním hodnocení na základě názvu a abstraktu vyřazeno 1 214 studií. Ve druhém hodnocení, kdy byl posuzován plný text, bylo ze zbývajících 694 studií dále vyřazeno 563 studií, protože nesplňovaly zařazující kritéria. Ze 131 zařazených studií bylo 20 systematických přehledů (obr. 1). V každém systematickém přehledu byly vyhledány následující údaje: autoři studie, rok studie, klinický stav, komorbidity, počet studií a  participantů, použité intervence a závěry autorů. Kvalita publikací byla autory hodnocena nástrojem AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews)9 a výsledné hodnocení bylo vytvořeno na základě vzájemného konsenzu. Systematické přehledy byly podle kritérií AMSTAR 2 hodnoceny jako středně (7 studií), málo (3 studie) nebo velmi málo kvalitní (10 studií).

Nástroj AMSTAR 2 posuzuje metodologickou kvalitu posuzovaných studií s třemi možnostmi hodnocení (Ano, Částečně ano, Ne). Obsahuje 16 domén, z toho jako zásadní bylo hodnoceno 7 domén (položka 2, položka 4, položka 7, položka 9, položka 11, položka 13, položka 15).9 Při nesplnění jednoho zásadního kritéria byla přehledům přisouzena nízká kvalita, více zásadních nedostatků určilo velmi nízkou kvalitu. Přehledy středně kvalitní nesplnily více než jedno kritérium ze zbylých 9 položek. Nejčastějšími důvody nesplnění metodologické kvality studií bylo, že nebyl uveden seznam vyloučených studií s odůvodněním vyloučení (položka 7), nebyla uvedena odpovídající strategie vyhledávání (položka 4) a nebyl zaregistrován protokol před zahájením kontroly (položka 2).

VÝSLEDKY

Do přehledu bylo zahrnuto 20 systematických přehledů (tab. 1). Nejstarší systematický přehled byl z roku 2003,10 nejnovější z roku 2019,11 přičemž v  roce 2018 bylo publikováno pět systematických přehledů.12-15 Počet studií zařazených do jednotlivých systematických přehledů byl od jedné studie11,16-20 až po 7 studií.21

Systematické přehledy byly zaměřeny na poskytování individuální KBT anebo na kombinaci individuální a skupinové KBT při řešení problémů u seniorů. Nejčastějšími komorbiditami byly demence11,14,22 a Parkinsonova nemoc.20,23 Vyhledané systematické přehledy zkoumaly efekt individuální KBT u deprese, úzkosti, insomnie, chronických bolestí a strachu z pádů.

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

DISKUSE

Výzkum hodnotící efekt individuální KBT u seniorů zaznamenal v posledním desetiletí velký rozmach. Svědčí o tom i nemalý počet systematických přehledů shrnujících důkazy výzkumných studií zaměřených na problematiku individuální KBT u seniorů. I přes narůstající počet výzkumných studií vysoké úrovně důkazů nelze přesvědčivě prezentovat efekt individuální KBT u seniorů s různými problémy.

Na základě posouzení jednotlivých systematických přehledů je možné uvést, že individuální KBT u seniorů mohou být efektivní zvláště při zvládání deprese, úzkosti, bolesti, insomnie a strachu z pádů.

Účinnost individuální KBT v léčbě deprese u seniorů potvrzuje několik studií.17,18,24 Wilson et al.24 se zaměřili na seniory žijící v komunitě a zjistili, že účinnost KBT při léčbě deprese byla lepší než účinnost aktivit v kontrolní skupině (imaginace a edukace). Současně se také potvrdilo, že individuální KBT je ale stejně efektivní v porovnání s jinými aktivními léčebnými metodami, jako je např. psychodynamická terapie. Byla také zkoumána účinnost individuální KBT u seniorů s úzkostnými poruchami - GAD, panickou poruchou, agorafobií nebo kombinací těchto onemocnění. Realizované RCTs podpořily účinnost KBT u starších pacientů s GAD a smíšenými stavy úzkosti; účinky terapie dosažené v KBT byly udržovány až po dobu 1 roku. 25 Hendriks et al.21 zjistili, že symptomy úzkosti byly po individuální KBT významně sníženy oproti kontrolní skupině a současně také došlo k  významnému zmírnění průvodních příznaků strachu a deprese v porovnání s  kontrolní skupinou. Ve studii Singh, Severn15 byla analyzována účinnost KBT v  léčbě úzkosti, která byla porovnávána s kontrolní skupinou, která obdržela obvyklou léčbu. Analýza ukázala, že KBT je účinnou léčbou úzkosti v porovnání s obvyklou léčbou. Pozitivní účinky léčby zůstaly zachovány i po 10 měsících. Ve studii Kishita, Laidlaw26 autoři potvrdili střední účinek léčby úzkosti u  seniorů, na rozdíl od dospělé populace, kde byl zjištěn velký efekt léčby pomocí KBT. Autoři spatřují hlavní rozdíl ve výsledcích především v  metodologické kvalitě realizovaných studií, kdy analýza obsahu prokázala, že studie se staršími klienty byly sice prováděny podle robustních protokolů KBT, ale tyto studie nezohledňovaly specifika seniorského věku.

Podle Goulda et al.25 je individuální KBT účinnější metodou léčby deprese a úzkosti u dospělých ve věku > 60 než obvyklá léčba zahrnující užívání psychofarmak a podpůrnou péči. Individuální KBT je také volbou léčby deprese u nemocných např. s Parkinsonovou nemocí20,23 a demencí 14,22 a výzkumy naznačují, že KBT může snížit depresi a úzkost u těchto nemocných. Také Tay et al.11 dospěli k závěru, že psychologická léčba deprese a úzkosti má potenciál zlepšit psychickou pohodu nemocných s demencí.11

Studie také prokázaly, že KBT je účinným prostředkem při léčbě nespavosti u  seniorské populace. Ačkoli se potíže se spánkem v seniorském věku vyskytují velmi často, podle odhadů se pouze 15 % pacientů s chronickou nespavostí léčí a psychoterapie se používá jen zřídka.27 Realizované výzkumy přinesly zjištění, že individuální KBT vedla ke zlepšení nespavosti v pozdním životě, oproti farmakoterapii,10,28 a jedna studie prokázala významné zlepšení potíží se spánkem po terapii KBT.16

Literatura uvádí, že prevalence chronických bolestivých stavů u seniorů ve věku nad 65 let se odhaduje přibližně mezi 47 a 63 %.29 Nejčastěji byly zkoumány účinky KBT na řadu bolestivých stavů vyskytujících se u seniorů (bolesti u artritidy, rakoviny, dolní části zad a migrény a tenzní bolesti hlavy)13 a výsledky ukazují, že individuální KBT má vliv na snížení bolesti (obvykle malá a střední velikost účinku) a významně zlepšují přizpůsobení se bolesti.30 Podobně Niknejad et al.13 zjistili, že psychologické intervence u seniorů snižují bolest a katastrofická přesvědčení a zlepšují zvládání bolesti nemocných.

Studie Liu et al.12 byla prvním systematickým přehledem a metaanalýzou s  využitím KBT na snížení strachu z pádu a zlepšení rovnováhy u seniorů. Výsledky naznačují, že intervence KBT má významné okamžité a retenční účinky (až 12 měsíců) na snížení strachu z pádu, a současně byl také prokázán vliv na zlepšení rovnováhy u seniorů i 6 měsíců po intervenci. Podle těchto autorů je KBT se složkami kognitivní restrukturalizace a podporou fyzických aktivit efektivní metodou při snižování strachu z pádu.

ZÁVĚR

Hodnocení studií zkoumajících účinnost individuální KBT u seniorů prokázalo, že tato léčba byla použita pro různou škálu psychologických problémů. Obecně platí, že základna důkazů KBT je velmi silná, a to zejména pro léčbu deprese a  úzkostných poruch. Navzdory existující literární základně však stále existuje jasná potřeba vysoce kvalitních studií zkoumajících účinnost KBT u této věkové skupiny, které by měly respektovat zvláštnosti daného věku. Pro ověření efektivnosti individuální KBT u seniorů doporučujeme provést výzkum také v  českém prostředí.

LITERATURA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(1): 28 -33

Zpět