Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. ledna 2022


1. Výbor PS vyslechl nabídku Ing. Kubíčka, provozovatele internetové televize MediTV, a Mgr. Ondřichové, šéfredaktorky časopisu Medical Tribune, týkající se možností uveřejňování zpráv a odborných sdělení z oboru psychiatrie, včetně informací o jednotlivých krocích reformy psychiatrické péče, živých rozhovorů s účastníky odborných konferencí a záznamů přednášek z odborných konferencí. Přístup na stránky internetové televize by byl zdarma a zájemci z řad členů psychiatrické společnosti by mohli dostávat upozornění na novinky. Informace by mohly být určeny nejen pro psychiatry, ale i pro zdravotní sestry a lékaře jiných odborností. Služeb internetové televize MediTV již využívají jiné odborné lékařské společnosti, například kardiologická společnost, onkologická společnost či neurologická společnost.

Výbor PS se s představiteli MediTV dohodl, že vyzkouší spolupráci s touto společností během konání konference České neuropsychofarmakologické společnosti ve dnech 14. a 15. ledna 2022 a poté ji zhodnotí na svém příštím jednání.

2. Prof. Mohr informoval výbor PS o nabídce společnosti Trilobite s.r.o. na mobilní aplikaci pro potřeby Psychiatrické společnosti, která by mj. umožňovala snadnou komunikaci se všemi členy PS, např. by dostávali automatické upozornění, že se na stránkách PS objevila nová informace apod. Aplikaci by bylo možné využít i jako hlasovací zařízení na odborných konferencích.

Výbor PS se shodl, že je nezbytné zlepšit komunikaci o reformě psychiatrické péče. Na svém příštím jednání bude dále jednat o tom, které platformy chce PS v budoucnu využívat.

3. Prof. Mohr prošel zápis z jednání výboru PS v prosinci 2021. Konstatoval, že členové výboru své úkoly splnili.

4. Dr. Možný informoval výbor PS, že napsal návrh textu o důvodech a  pravidlech používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví, který všem pošle k připomínkám a poté jej předá Mgr. Červenkovi k vytvoření tiskové zprávy PS na toto téma.

5. Dr. Papežová informovala výbor PS, že většina fakultních nemocnic projevila ochotu postupně zahájit poskytování krizové psychiatrické péče, VZP již vydala manuál ohledně financování této péče.

6. Prof. Mohr informoval výbor PS, že na jednání Rady vlády pro duševní zdraví 22. 12. 2021 vystoupila představitelka Asociace komunitních služeb (AKS) dr. Veškrnová s velmi kritickým hodnocením dosavadního průběhu reformy psychiatrické péče, kritizovala jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Psychiatrickou společnost. Zástupci PS upozornili, že činnost organizací sdružených v AKS je řízena a financována MPSV, takže případnou kritiku by měli zástupci AKS směrovat sem.

7. Dr. Papežová shrnula současný stav průběhu reformy psychiatrické péče tak, že psychiatrické nemocnice (PN) své transformační plány plní, i když některé přesouvají zřízení akutní péče do roku 2022 v důsledku nedostatku personálu. Pokračuje diskuse o zřizování denních stacionářů v PN. Řeší se přechod ambulancí s rozšířenou péčí a multidisciplinárních týmů z pilotního do běžného provozu. Připravuje se koncepce provádění ochranných léčení a pracuje se na rozlišení specializovaných terapeutických programů od běžné následné péče. Krajští koordinátoři do konce února 2022 končí, některé kraje je zaměstnají, dostanou na to dotace. Fungování zdravotní části CDZ většinou vychází finančně dobře, jen asi tři jsou opakovaně ztrátová. Na MZ se jedná o financování adiktologické péče. Navrhla pozvat na příští jednání výboru PS Ing. PhDr. Mičku, vedoucího oddělení pro reformu péče o duševní zdraví na MZ, aby výbor informoval o spolupráci mezi EU a ČR v oblasti psychiatrické péče v  následujících měsících. Výbor PS pozvání Ing. PhDr. Mičky schválil.

8. Výbor projednal návrh dr. Hermana ohledně pravidel poskytování distanční péče v psychiatrii a schválil jej s tím, že se bude týkat nejen psychiatrie pro dospělé, ale i ostatních psychiatrických oborů (pedopsychi-atrie, gerontopsychiatrie, sexuologie, adiktologie).

9. Výbor PS projednal návrh textu dr. Papežové pro svazové pojišťovny s  žádostí, aby umožnily vykazování distančních výkonů v psychiatrických ambulancích i nadále. Doporučil text doplnit o některé další důvody, opravňující pacienta k čerpání péče distančním způsobem, a takto doplněný text schválil k odeslání Svazu zdravotních pojišťoven.

10. Dr. Rektor upozornil výbor PS na blížící se volby do vedení Aliance center duševního zdraví (ACDZ) a na riziko, že oproti původnímu záměru paritního zastoupení zástupců ze zdravotnické a sociální části CDZ by mohlo dojít k tomu, že by zástupci sociální části získali ve výboru převahu. Považuje proto za důležité, aby představitelé zdravotnických zařízení volili kandidáty za zdravotnickou část CDZ, nikoli kandidáty za sociální část.

11. Dr. Rektor za volební komisi PS informoval výbor o současném počtu navržených kandidátů na jednotlivé posty vedení PS. Do konce ledna musí volební komise ověřit, zda jsou všichni navržení jedinci i navrhovatelé členy PS, a ověřit, zda navrhovaní se svou kandidaturou souhlasí. Poté bude kandidátka na konci ledna uzavřena a v únoru bude zahájena volební kampaň.

12. Výbor PS schválil podporu navrhovaných psychosomatických kódů a pověřil předsedu prof. Mohra, aby o tom písemně informoval předsedu Psychosomatické společnosti dr. Chválu.

13. Prof. Mohr informoval výbor PS, že na jeho dopis ohledně obvinění z  neetického jednání vůči pacientkám dostal odpověď od dr. Cimického, který v ní všechna vznesená obvinění zcela odmítl. Výbor PS se po diskusi shodl na stanovisku, že vzhledem k rozsahu a závažnosti těchto obvinění, která jsou v současnosti prošetřována Policií ČR, se rozhodl zahájit proces zrušení členství dr. Cimického v Psychiatrické společnosti a jeho další postup bude záviset na výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení. Toto stanovisko bude umístěno na stránky PS.

14. Výbor PS diskutoval návrhy na udělení čestného členství PS, medaile ČLS JEP a medaile za zásluhy v oboru psychiatrie pro nelékaře. Shodl se na několika jménech s tím, že další návrhy projedná na svém příštím jednání.

15. Výbor PS diskutoval možnost, aby lékaře zařazeného do pedopsychiatrického vzdělávacího programu mohl v době jeho vzdělávání v kmeni dospělé psychiatrie vést jako školitel atestovaný psychiatr, nikoli pedopsychiatr. Shodl se na tom, že tuto možnost podporuje a že ji navrhne představitelům komise pro vzdělávání MZ s poukazem na to, že lékař, který se školí v pedopsychiatrii cestou dětského lékařství, má během svého vzdělávání v pediatrickém kmeni jako školitele pediatra, nikoli pedopsychiatra.

16. Výbor schválil členství těchto žadatelů: MUDr. Michaela Peňázová, PN Havlíčkův Brod; MUDr. Michaela Spilková, PN Havlíčkův Brod; MUDr. Veronika Brandejsová, PN Havlíčkův Brod; MUDr. Šárka Štirandová, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha; MUDr. Marek Cup, PN Horní Beřkovice; MUDr. Zdislava Kindlová, ÚVN VFN Praha; MUDr. María Gabriela Martina Cantisano, PN Bohnice Praha; MUDr. Marie Čapková, PN Kosmonosy.

17. Příští schůze výboru se bude konat 2. 2. 2022 od 12.00 hod. přes ZOOM, příp. dle domluvy.

18. Vědecká schůze PS 2. 2. 2022: Přednášky se nahrají a budou dostupné na stránce PS.

Zapsali: Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP, a MUDr. Petr Možný, vědecký sekretář PS ČLS JEP


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(1): 48 -49

Zpět