Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

PRAŽSKÁ VERZE STROOPOVA TESTU

Bezdíček O, Georgi H, Nikolai T, Kopeček M.


Praha: Nakladatelství Karolinum 2021, 52 str.

V polovině letošního roku se na knižním trhu zejména v oborech psychologické a neuropsychologické literatury a diagnostiky objevil neuropsychologický test pod názvem Pražská verze Stroopova testu (PST) od erudovaných autorů (doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., Mgr. Hana Georgi, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., a MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.).

Česká a slovenská psychiatrie

Test vydalo Nakladatelství Karolinum (které již před časem vydalo od autorů O. Bezdíček, J. Michalec a T. Shallice jiný neuropsychologický test - Londýnská věž). Test nachází uplatnění především u klinických psychologů, neuropsychologů a neurologů, kteří mnohé kognitivní domény velmi často testují.

Test je standardizovaný a je zaměřen na exekutivní funkce, na zaměřenou vizuální pozornost a inhibici. Lze ho využít u dospělé populace ve věkovém rozmezí od 18 let až po stáří. Využití testu je především v oblasti neuropsychologie, klinické a forenzní psychologie.

Výhodou testu je jeho srozumitelnost a časová nenáročnost. Oproti řadě jiných psychologických testů trvá administrace testu cca tři minuty a rovněž i intepretace a vyhodnocení nezabere klinikovi zbytečně mnoho času. V manuálu k testu je uvedeno "jedná se o krátký test s rychlým způsobem vyhodnocení".

Manuál testu obsahuje diagnostické nástroje, způsob administrace, způsob skórování, procesuální psychologickou analýzu, psychometrickou analýzu, interpretaci, normativní data, soubor úloh a záznamový list. Důležitý a významný je rovněž slovník zkratek a pojmů, včetně normativních tabulek.

Manuál testu obsahuje 52 stran srozumitelného textu a 119 převážně zahraničních literárních odkazů a citací.

Test je v současné době velmi žádanou neuropsychologickou metodou pro klinickou praxi. Může rovněž efektivně posloužit i pro výuku studentů v různých institucích psychologického (pregraduálního, postgraduálního nebo předatestačního) vzdělávání.

Stroopův test má svoji historii, tradici a bývá v současné době (jak již bylo uvedeno) často používán v neuropsychologii a klinické psychologii.

Metoda patří mezi základní nástroje při vyšetřování exekutivních funkcí (frontálního laloku mozku), zaměřené pozornosti, selektivní pozornosti a rychlosti zpracování informace.

Recenzent je přesvědčený, že tento neuropsychologický test najde mezi klinickými psychology a neuropsychology své zájemce a bude hojně používán v klinické praxi či výzkumných aktivitách nebo při výuce studentů v různých formách vzdělávání.

V Praze dne 25. 10. 2021

PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(6): 332

Zpět