Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. října 2021


1. Dr. Uhlíková, předsedkyně sekce Dětské a dorostové psychiatrie (DDP) PS, informovala výbor PS o brožuře Kanceláře Veřejného ochránce práv (KVOP), ve které se zdůrazňuje právo nezletilých psychiatrických pacientů na samostatné rozhodování ohledně jejich hospitalizace a způsobu léčby, a to i v případech, kdy je jejich názor v rozporu s názorem rodičů a dětského psychiatra, pokud jde o to, co je v nejlepším zájmu dítěte. Doporučení KVOP je v oblasti pedopsychiatrie přísnější, než je tomu u ostatních dětských oborů. V prosinci 2021 proběhne ohledně této problematiky jednání na MZ, kterého se zúčastní jak pracovníci KVOP, tak zástupci DDP.

2. Prof. Mohr informoval výbor PS, že se na něj opět obrátili zástupci rodičů, jejichž děti trpící autismem byly bez jejich souhlasu nafilmovány do pořadu České televize Infiltrace, se stížností na způsob vyjadřování dr. Matýse v tomto pořadu. Výbor PS se shodl, že se již k chování dr. Matýse kriticky vyjádřil dříve a nemá, co nového by ke svým dřívějším stanoviskům dodal. Pověřil předsedu prof. Mohra, aby tuto informaci zaslal stěžovatelům spolu s předchozími stanovisky výboru PS a sekce DPP.

3. Prof. Mohr prošel zápis z minulého jednání výboru PS a konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili.

4. Výbor PS diskutoval problematiku nástavbového oboru ?lékařská psychoterapie?, jehož zavedení prosazuje. Konstatoval, že bude prosazovat jako podmínku zařazení do tohoto oboru absolvování pětiletého psychoterapeutického výcviku v akreditovaném psychoterapeutickém vzdělávacím institutu. S tím opakovaně nesouhlasí představitelé jiných odborných oborů v ČLK, kteří se domnívají, že pro uznání vzdělání v psychoterapii by mělo stačit 120 hodin výcviku v psychoterapii, které je zahrnuto v současném programu postgraduálního vzdělávání psychiatrů. Výbor PS je připraven po schválení vyhlášky, která zakotví obor ?Lékařská psychoterapie?, připravit vzdělávací program v tomto oboru, navazující na předchozí pětiletý psychoterapeutický výcvik, odpovídající evropským kritériím výcviku v psychoterapii.

5. Prof. Mohr a doc. Anders informovali výbor PS, že na jednání Výkonného výboru reformy vznesli zástupci Asociace komunitních služeb požadavek, aby se stali garanty dalšího průběhu reformy psychiatrické péče spolu s PS. Na jednání Rady vlády pro duševní zdraví se řešila problematika dětské psychiatrie a nedostatku pedopsychiatrů, včetně hrozby ukončení činnosti DPN Opařany. MZ se snaží finančními pobídkami motivovat atestované pedopsychiatry k práci v DPN Opařany, zároveň se připravuje od 1. 1. 2022 otevření dětského pedopsychiatrického oddělení v nemocnici České Budějovice a navýšení počtu pedopsychi-atrických lůžek v PN Praha-Bohnice, PL Šternberk, NÚDZ Klecany a dalších psychiatrických zařízeních. Problémem je zajištění dostatečného počtu odborného personálu. Výbor PS podporuje návrh na zrychlení vzdělávání pedopsychiatrů tak, aby jej ti, kteří absolvovali kmen v minulém vzdělávacím programu, nemuseli absolvovat znovu.

6. Výbor PS jednal o úhradové vyhlášce na rok 2022 a opět se shodl na tom, že nesouhlasí s tím, aby ambulantní psychiatři pro dospělé měli nižší bodové hodnocení než ostatní ambulantní obory. Toto stanovisko bylo zasláno na MZ a je umístěno na stránkách PS.

7. Výbor PS projednal návrh novelizace vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a shodl se na stanovisku, že způsobilost k řízení motorových vozidel by měla být posuzována individuálně u všech pacientů s psychickou poruchou, nikoli pouze u jedinců s poruchou autistického spektra, protože řada jedinců, jejichž psychická porucha je v remisi, je způsobilá k řízení. Toto stanovisko sdělí prof. Mohr písemně na Ministerstvo zdravotnictví (MZ).

8. Výbor PS se shodl na stanovisku, že někteří vážně duševně nemocní jedinci by měli mít na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře výjimku z povinného placení testování na COVID-19. Pověřil dr. Hollého, aby vytvořil návrh stanoviska PS, které bude po schválení výborem zasláno na MZ.

9. Výbor PS diskutoval požadavek VZP, aby byl od 1. ledna 2022 zahájen v krajských nemocnicích provoz center krizové péče. Shodl se, že aktuální verze návrhu je psána příliš nekonkrétně a že nelze vznik těchto center v určeném termínu zajistit, protože není k dispozici dostatek personálu vyškoleného v krizové péči. Koncepce center krizové péče podle návrhu VZP přitom vůbec nebere v úvahu existenci stávajících služeb krizové psychiatrické intervence a není s jejich fungováním slučitelný. Také návrh na úhradu za provoz těchto center nepokryje jejich náklady, a to ani v jeho nejomezenějším rozsahu. Výbor PS pověřil dr. Šilhána, dr. Hollého a dr. Pěče, aby vytvořili návrh prohlášení pro VZP, kde popíší problematické rysy návrhu VZP a vyzvou představitele VZP ke společnému jednání.

10. Výbor PS se shodl, že vzhledem k nedostatečné úrovni přihlášených příspěvků nebude v roce 2021 udělena Novinářská cena.

11. Výbor PS projednal zahájení procesu voleb členů výboru a budoucího předsedy PS v březnu 2022 a schválil volební komisi ve složení dr. Rektor, doc. Zvěřová a prof. Ptáček.

12. Paní Knesplová, ředitelka sekretariátu PS, informovala výbor PS o přípravě programu konference Léčba v psychiatrii IV, která proběhne v Plzni od 3. do 5. 11. 2021. Bude se zde konat Valná hromada PS, na které bude přednesena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti sekcí a zpráva revizní komise.

13. Výbor PS se rozhodl nominovat jako své zástupce do výběrových řízení v Praze dr. Popova a dr. Vaňka. Zároveň pověřil prof. Mohra, aby napsal na Magistrát hl. města Prahy, že je nutné, aby byli členové výběrové komise informováni o jejích jednáních aspoň měsíc předem, jinak se jich nebudou moci z časových důvodů účastnit.

14. Výbor PS se shodl, že v programu sympozia PS na 64. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Mariánských Lázních v lednu 2022 přednesou příspěvky dr. Hollý a dr. Papežová na téma nové služby v rámci reformy psychiatrické péče, doc. Anders na téma psychiatrie v číslech a prof. Kašpárek na téma vzdělávání v psychiatrii.

15. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby písemně požádal na MZ o 10 rezidenčních míst v oboru psychiatrie, kromě již navržených rezidenčních míst pro dětskou psychiatrii.

16. Výbor PS uvítal informaci, že v nemocnici Pardubice bylo otevřeno nové psychiatrické oddělení s 50 lůžky a rozhodl, že tisková zpráva o této události bude uveřejněna na stránkách PS.

17. Výbor PS schválil žádosti o členství těchto žadatelů: Mgr. et Bc. Tereza Kratochvílová, Nemocnice Litoměřice; MUDr. Zuzana Kubečková, VN Brno; MUDr. Marianna Rétiová, PN Opava; MUDr. Eliška Pirner Polcarová, PN Dobřany.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 3. 11. 2021 od 11.30 hod. prezenčně v Parkhotelu Plzeň. 19. Příští vědecká schůze PS se bude konat 1. 12. 2021 od 10.00 hod., bude jí předsedat dr. Herman.

Zapsali: Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP,
a MUDr. Petr Možný, vědecký sekretář PS ČLS JEP.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(6): 325 -326

Zpět