Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. listopadu 2021


1. Prof. Mohr prošel body zápisu z jednání výboru PS v říjnu 2021 a konstatoval, že členové zadané úkoly splnili. Stěžovatelům na vystupování dr. Matýse v televizním pořadu zaslal stanovisko výboru PS a stanovisko sekce Dětské a dorostové psychiatrie. Na Ministerstvo zdravotnictví zaslal stanovisko výboru PS ohledně individuálního posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel u všech pacientů s psychickou poruchou. Konstatoval, že se podařilo odvrátit ukončení činnosti DPN Opařany, neboť po výzvě MZ a finanční dotaci se přihlásilo několik pe-dopsychiatrů ochotných v tomto zdravotnickém zařízení pracovat.

2. Dr. Šilhán vytvořil návrh prohlášení pro VZP ohledně problematických rysů jejího návrhu na zřizování center krizové péče v krajských nemocnicích, který výbor PS schválil a který bude odeslán představitelům VZP s výzvou ke společnému jednání.

3. Dr. Hollý informoval výbor, že duševně nemocnému pacientovi může lékař do ISIN zadat výjimku z placení testování, protože podmínky VZP pro tyto výjimky jsou velmi obecné.

4. Prof. Mohr informoval výbor o jednání Výkonného výboru reformy, na kterém se projednávala zpráva VZP o vývoji úhrad za psychiatrickou péči v období 2015 až 2020. Výdaje na psychiatrii se zvýšily, ale také se zvýšily výdaje na celé zdravotnictví, takže podíl výdajů na psychiatrii vzrostl jen mírně.

5. Výbor PS vzal na vědomí, že vyšla vyhláška MZ o nástavbových oborech, kde je uveden i nástavbový obor lékařská psychoterapie. Na vzdělávacím programu tohoto nástavbového oboru bude pracovat IPVZ. Do společné akreditační komise pro psychiatrii nominoval výbor PS pro jednání o psychoterapii prof. Praška, dr. Rektora a dr. Popova.

6. Výbor PS vzal na vědomí, že přes jeho nesouhlasné stanovisko je v konečné verzi úhradové vyhlášky na rok 2022 hodnota bodu v ambulantní psychiatrii o 2 haléře nižší než u ostatních odborností. Shodl se, že tento výsledek již nelze zvrátit. Vzhledem k tomu, že v Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2022 došlo k bodovému navýšení práce o 10 %, nedojde k poklesu příjmů psychiatrických ambulancí.

7. Výbor PS diskutoval o žádosti inciativy "Jsme fér", aby se PS připojila k podpoře umožnění rodičovství stejnopohlavním párům. Shodl se, že se k iniciativě "Jsme fér" nebude vyjadřovat, protože ji považuje spíše za politickou záležitost než za otázku odbornou, přičemž nebrání individuálním členům PS, aby ji podpořili.

8. Výbor PS se seznámil s informací předsedkyně Sekce pro hypnózu PS Mgr. Víchové ohledně Českého spolku hypnoterapeutů z. s., který vyvíjí snahu, aby byla hypnoterapie zařazena mezi léčebné metody, které nejsou uplatňovány pouze ve zdravotnictví. Shodl se, že s touto snahou nesouhlasí, protože může vést k tomu, že budou hypnoterapii provádět nedostatečně kvalifikovaní terapeuti a bude ohroženo psychické zdraví klientů. Výbor PS podpoří stanovisko Sekce pro hypnózu, které bude zasláno na MZ.

9. Výbor PS vyhlásil zahájení volebního procesu na členy výboru a budoucího předsedy PS od 15. 11. 2021. Nominace kandidátů je třeba zaslat na e-mailovou adresu volby@psychiatrie.cz do konce roku 2021.

10. Členové výboru PS se dohodli, kdo z nich napíše úvodníky do časopisu Česká a slovenská psychiatrie v lednu a březnu 2022. Na ostatní měsíce už byli autoři úvodníků určeni dříve.

11. Výbor PS schválil ceny udělované v roce 2022. Jedná se o Kuffnerovu cenu, Novinářskou cenu, cenu pro mladé psychiatry (Young Authors Award), Cenu výboru PS - cestovní grant a cenu o nejlepší poster sjezdu PS v Mikulově 2022.

12. Výbor PS přijal informaci od dr. Pěče, že Česká psychoterapeutická společnost (ČPtS) vystoupila z Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), protože postoje a činnost EAP byly již delší dobu v rozporu se stanovisky ČPtS. ČPtS se rozhodla místo toho stát se členem International Federation of Psychotherapy (IFP).

13. Výbor PS diskutoval otázku vytvoření etického kodexu PS. Až dosud se PS opírala o kodex České lékařské komory (ČLK). Po diskusi se shodl, že bude vhodné vytvořit etický kodex PS, ale nikoli stálý orgán, který by řešil stížnosti na členy PS. Výbor PS pověřil dr. Popova, aby se seznámil se zněním etických kodexů České psychoterapeutické PsT, ČLK a PN Praha-Bohnice a vytvořil návrh znění etického kodexu PS ČLS JEP.

14. Výbor PS souhlasil s návrhem dr. Popova, aby dal podnět k úpravě vyhlášky pro výkon zdravotnické profese, aby zde bylo uvedeno, že pokud se zdravotník s diagnózou závislosti ze své závislosti léčí a v léčbě spolupracuje, může i nadále ve zdravotnictví pracovat.

15. Výbor PS schválil přihlášky těchto nových členů: MUDr. Jonáš Boček, PK FN Olomouc; MUDr. Jaroslav Děchtěrenko, PN Jihlava; MUDr. Marie Eichner Procházková, Psychosociální centrum Přerov; MUDr. Viktória Nagyová, PN Horní Beřkovice; MUDr. Veronika Cmárová, PN Horní Beřkovice.

16. Příští schůze výboru se bude konat prezenčně 1. 12. 2021 od 12.00 hod. v Andersově zasedací místnosti na PK Praha.

17. Vědecká schůze PS se bude konat 1. 12. 2021 od 10.00 hod., předsedat jí bude MUDr. Herman.

Zapsali: Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP,
a MUDr. Petr Možný, vědecký sekretář PS ČLS JEP.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(6): 326 -327

Zpět