Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

KONFERENCE "LÉČBA V PSYCHIATRII V DOBĚ MKN-11"


3.-6. listopadu 2021, Plzeň

V listopadu se v Plzni uskutečnilo největší psychiatrické setkání letošního roku, IV. konference Léčba v psychiatrii. Díky přízni osudu (tzn. díky epidemické situaci) se zde mohlo setkat osobně na 350 psychiatrů a dalších odborníků, kteří se zabývají duševním zdravím. Shakespearovské motto konference, "Co je po jméně? Léčba duševních poruch v době MKN-11" odkazuje na novou, 11. revizi mezinárodní klasifikace nemocí a současně naznačuje, že byť se názvy diagnóz a kategorií poruch mohou měnit, potřeba jejich správné a na důkazech založené léčby zůstává. Ústřední téma konference, léčba v psychiatrii, tak zůstalo, jen již nebylo výhradně věnováno doporučeným postupům tak jako v minulosti, ty jsou nyní volně přístupné online a aktualizovány průběžně.

Páteří odborného programu byla sympozia a workshopy zaměřené na jednotlivé kategorie duševních poruch v MKN-11, na změny v jejich klasifikaci a aktuality v jejich léčbě. Plenární přednášku s názvem "Mezinárodní vývoj MKN-11 a představy nasazení v ČR" přednesl odborník nejpovolanější, vedoucí oddělení klinických klasifikací ÚZIS MUDr. Miroslav Zvolský. Ukázal jak strukturu nového systému, tak také průběh jeho implementace, kdy oproti původním plánům (zavedení do praxe od roku 2022) je reálný začátek jeho používání od roku 2025. V současné době probíhá validace českého překladu, terminologie se bude dále upřesňovat v diskusích s odborníky z každého oboru. Ocenil zároveň zájem a aktivní participaci psychiatrů v procesu tvorby, překladu i zavádění MKN-11 do klinické praxe.


Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

Druhou plenární přednášku měl přednosta plzeňské psychiatrické kliniky doc. Jan Vevera, a to rovněž na velmi aktuální téma "Psychiatrické a psychologické aspekty epidemií a katastrof". Na vlastních datech a osobní zkušenosti ukázal souvislosti velkých epidemií a válečných konfliktů, dopady "infodemie" a ilustroval vývoj postojů laické i odborné veřejnosti, dynamiku měnících se reakcí obyvatelstva, procházejících od fáze heroické přes idylickou až po fázi deziluze. V ní se podle všech indicií stále ještě nacházíme a do fáze rekonstrukce máme daleko. Doc. Vevera také analyzoval vznik konspiračních teorií, které jsou jednoduchou odpovědí na složité problémy, a nabídl řešení, jak jim čelit vědecky podloženými fakty a srozumitelnou, jasnou a střízlivou komunikací odborníků a politiků.

Další osou odborného programu byla sympozia, workshopy a diskusní panely věnované současnému stavu a aktualitám probíhající reformy psychiatrické péče, transformaci služeb péče o duševně nemocné. Diskutovaly se tak procesní standardy v ochranném léčení, akutní i následné péči, v léčbě návykových nemocí, revidovaný standard center duševního zdraví, standardy kvality a koordinace péče. V panelové diskusi se také podařilo přivést dohromady všechny důležité hráče reformy tak, aby mohli osobně diskutovat meziresortní spolupráci v rámci Národního akčního plánu pro duševní zdraví. Vedle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se na jednom pódiu sešli reprezentativní zástupci ministerstev zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, Vězeňské služby, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Svazu zdravotních pojišťoven, Plzeňského kraje a Psychiatrické společnosti.

Součástí konference byla valná hromada společnosti, kde zazněla zpráva o činnosti PS ČLS JEP, o činnosti sekcí, hospodářská a zpráva revizní komise. Vzhledem k tomu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, přítomní vzali přednesené zprávy pouze na vědomí. Součástí shromáždění bylo slavnostní předání Kuffnerovy ceny za nejlepší publikaci vydanou v roce 2020 prof. Soně Nevšímalové za knihu "Poruchy spánku a bdění". Heverochovy medaile, každoročně udílené při příležitosti významných životních výročí, budou, vzhledem k epidemické situaci, předány buď na prosincové vědecké schůzi na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, anebo zaslány poštou.

Psychiatrická společnost také udílí medaile za zásluhy o obor osobnostem, které stojí mimo společnost a významným způsobem přispěly k rozvoji našeho oboru. Poté, co loni nemohly být uděleny, jsme letos v Plzni medaile osobně předali a poděkovali za dlouhodobou spolupráci a setrvalou podporu ministrovi zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, ředitelce odboru zdravotní péče MZ ČR MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., MPH, a řediteli odboru úhrad zdravotních služeb Ing. Jiřímu Mrázkovi, MBA.

Konference v Plzni nám umožnila po dlouhé době osobní setkání a připomněla nám tak, jaké to je, vidět se tváří v tvář, poslouchat naživo odborná sdělení bez bariéry obrazovky, vyměňovat si vlastní zkušenosti, bezprostředně diskutovat, bavit se a navazovat osobní kontakty. Těším se, že se takto potkáme i příští rok na XIV. sjezdu psychiatrické společnosti 15.-18. 6. 2022 v Mikulově.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. LF UK v Praze


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(6): 328 -329

Zpět