Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

DEPRESIA A VČASNÉ EMOČNÉ, KOGNITÍVNE A BEHAVIORÁLNE REGULÁCIE.

Hrubý, R.


Martin: VEEM, s.r.o., 2017, 275 s.

Česká a slovenská psychiatrie

Cieľom tejto vedeckej monografie je sprostredkovať čitateľovi originálne poznatky o význame včasných emočných, kognitívnych a behaviorálnych regulácií v etiopatogenéze depresívnej poruchy. Poukazuje na tradičné aj novšie poznatky neurovied o prominentnom význame týchto regulácií už v období útleho detstva, pričom ich adekvátna kvalita v kritickom časovom období vytvára predpoklady pre zdravý psychický vývoj, formovanie osobnosti a adaptačných kapacít na zvládanie stresu a psychosociálnej záťaže v ďalších obdobiach života. K týmto esenciálnym reguláciám dochádza od prvotných kontaktov dieťaťa vo vzťahu k  významným blízkym osobám, predovšetkým rodičom, pričom sa dynamicky uplatňujú aj v ďalších etapách detstva a dospievania. Kvalita týchto regulácií patrí k  rozhodujúcim faktorom vytvárajúcim predpoklady pre psychické zdravie alebo vulnerabilitu k rozvoju psychických porúch. Priaznivé skúsenosti vo vzťahu k  významným blízkym osobám sú zdrojom prežívania dôvery, istoty a bezpečia, pričom sa uplatňujú ako kvalitne vpečatené a konzistentné stratégie v  sociálnych interakciách a blízkych vzťahoch aj v dospelosti. Naopak, nepriaznivé skúsenosti v blízkych vzťahoch s významnými osobami prispievajú k  formovaniu vulnerabilného emočne-kognitívneho profilu jedinca, ktorý je spojený s dysfunkčnými vzťahovými stratégiami a zvýšeným rizikom rozvoja psychopatologických prejavov. Túto problematiku prirodzene reflektuje významná Bowlbyho teória vzťahovej väzby, z ktorej autor MUDr. Radovan Hrubý, PhD., čerpá zaujímavé teoretické východiská. Publikácia sa špecificky zameriava na súvislosť medzi poruchami týchto včasných neurovývojových regulácií v detskom veku a vznikom a rozvojom depresívnej poruchy v neskoršom živote. Teoretická časť predstavuje integratívny pohľad na etiopatogenézu, klinický obraz a  liečbu depresívnych porúch. Ponúka syntézu klasických poznatkov o depresívnej poruche v kombinácii s niektorými menej známymi teoretickými prístupmi a  novými zisteniami moderných neurovied. Osobitná pozornosť je venovaná včasným komplexným reguláciám a determinujúcim neurobiologickým procesom v ranom detstve, ktoré sú interpretované v teoretickom rámci vzťahovej väzby so snahou o identifikáciu priesečníkov s etiopatogenézou depresívnej poruchy. Výskumná časť prezentuje a vedecky interpretuje výsledky originálneho výskumu vzťahových skúseností vyplývajúcich z včasných emočných, kognitív-nych a  behaviorálnych regulácií u depresívnych pacientov. Vzhľadom na komplexnosť teoretických východísk a dôslednú analýzu výskumných výsledkov umožňujúcim vytvoriť integratívny teoretický rámec vzniku depresívnej poruchy možno túto publikáciu v našom odbornom písomníctve považovať za vysoko originálnu a  ojedinelú. Ukazuje sa, že výskum v tejto oblasti má potenciál priniesť dôležité poznatky prispievajúce ku komplexnejšiemu na-hliadaniu na vznik a  priebeh depresívnych porúch, ako aj formovaniu komplexnejších stratégií ich liečby a prevencie. Publikácia je určená predovšetkým psychiatrom, psychológom, neurovedcom, ale aj študentom medicíny, psychológie a záujemcom o poznatky vedeckého bádania v psychiatrii.

prof. Peter G. Fedor-Freybergh, MD, PhD.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(2): 91 -92

Zpět