Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. února 2019


1. Prof. Mohr zkontroloval zápis z minulého výboru. Výbor byl informován o  stažení některých žádostí o nová CDZ, jde pravděpodobně o 4 subjekty. Dr. Hollý sdělil členům výboru, že personální kritéria CDZ jsou problémem pro naplnění požadavků MZ. Výbor se shoduje na tom, že zajištění kontinuity je důležitý aspekt.

2. Dr. Tuček informoval o otevření nového psychiatrického odd. v nemocnici v  Českých Budějovicích dne 11. 3. 2019.

3. Dr. Hollý informoval, že výbor sexuologické společnosti zasedne 7. 2. 2019, bude jednat o akreditační komisi. Projednají počet členů v akreditační komisi. PS podle toho bude dále jednat.

4. Výrobce bupropionu nemá jistotu, že jej bude dále dodávat na trh v ČR. Další informace zjistí doc. Anders.

5. Výbor PS projednal současný stav přípravy k atestaci. V současné době existují tři různé programy atestační přípravy. PS bude pokračovat v kurzech psychoterapeutického minima tak jako dosud pro účastníky, kteří jsou zapsáni do příslušného atestačního roku. PS bude garantovat i ty kurzy, které budou vznikat pod hlavičkami univerzit.

6. Dr. Hollý informoval o přípravách spuštění nových služeb psychiatrické péče - forenzní tým, tým pro dětskou a dorostovou psychiatrii, adiktologický tým. Informoval také o personálních změnách - výměně manažerů v oblasti projektů. Doc. Anders informoval o akutních lůžkách psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic.

7. Dr. S. Papežová byla na jednání s krajskými zástupci, kterým bylo prezentováno, v jakém počtu a kde jsou umístěni pacienti s duševním onemocněním, jak dlouho jsou hospitalizováni a jaké jsou jejich potřeby. Dále informuje o doplnění seznamu zdravotních výkonů o tyto výkony: 35119 - Konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s pracovníky multidisciplinárního týmu; 35121 - Rodinná psychoedukace; 35816 - Zhodnocení psychického stavu psychiatrickou sestrou; 35817 - Skupinové podpůrné terapeutické aktivity.

Také je snaha pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů zařadit výkon Návštěva psychiatra, psychologa ve vlastním sociálním prostředí a ve spolupráci s ČAS výkon Sledování pacienta po terapeutické intervenci.

8. Prof. Papežová informovala o přípravě konceptu vzdělávání v psychoterapii Pracovní skupinou pro vzdělávání v rámci reformy na MZ.

9. Do voleb PS byly získány souhlasy od všech kandidátů. Od 1. 2. 2019 přišlo heslo k přístupu na kandidátní listinu na webu, od tohoto data je také listina zveřejněná v uzavřené sekci. Byla tedy spuštěna volební kampaň. Do konce února by měly proběhnout testovací volby. Dne 15. 3. 2019 budou spuštěny volby PS. V  březnovém zpravodaji PS bude uveřejněna výzva pro členy, kteří nechtějí volit elektronickým způsobem, aby si zažádali o umožnění voleb korespondenční formou.

10. Byla vypsána Kuffnerova cena a stanovena hodnotící komise ve složení prof. Raboch, dr. Hollý a doc. Anders. Vyhlášení by proběhlo v rámci 18. česko-slovenské psychiatrické konference v Brně.

11. V květnu bude společné zasedání nového a starého výboru PS v úterý 14. 5. 2019 od 10 hod. Od 13 hod se bude konat vědecká schůze, zaměřená na 1OOleté výročí založení Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva.

12. Výbor odsouhlasil smluvní vztah se společností OAKS Consulting s.r.o., která by pro PS vypracovávala datové analýzy, jednotlivé zakázky se budou objednávat podle potřeby.

13. Dr. Vaněk sdělil, že Ministerstvo dopravy zvažuje podmínit navrácení řidičského průkazu osobám, které řídily pod vlivem návykových látek, a to na základě lékařského potvrzení o prokázané abstinenci po dobu zákazu řízení. MUDr. Vaněk a prim. MUDr. Popov se účastní schůzky na ministerstvu.

14. Ambulancím, které vykazují jako primární dg. závislost, přišla výstraha, že ji nezadávají do Národního registru uživatelů drog, kam by se měl zadávat každý pacient. Bude řešeno s Ing. Duškem, ředitelem ÚZIS.

15. PS podpoří Sexuologickou ambulanci z NÚDZ v projektu ZOPZ pro nedelikventní parafiliky Jde o 3,5letý projekt k proškolení odborníků a  odpilotování terapeutického přístupu.

16. M. Anders informoval o navýšení členského příspěvku ČLS JEP o 100 Kč na celkem 400 Kč/rok. Navýšení bylo přijato na sjezdu ČLS JEP v lednu 2019 s  okamžitou platností.

17. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Petr Ustyanovič, Praha, MUDr. Vojtěch Prášil, Praha, MUDr. Jonáš Kolibík, Praha, MUDr. Pavla Zvonařová, Tábor, MUDr. Martin Vojtík, Praha, MUDr. Anna Moricova, Praha, MUDr. Jiří Táborský, Olomouc, MUDr. Markéta Smejkalová, Praha, MUDr. Margarita Bergerová, Klecany, MUDr. Linda Kovářová, Opava, MUDr. Světlana Levorová, PK Plzeň, MUDr. Jiří Poněšický, EBU, Praha, MUDr. Samuel Ambrož, Ostrava, MUDr. Iveta Vadlej chová, Chomutov.

18. Příští schůze výboru se bude konat 6. 3. 2019 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

19. Vědecká schůze PS CLS JEP se bude konat 6. 3. 2019, předsedá PhDr. David Vaněk.

Zapsali doc. M. Anders a dr. S. Papežová.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(2): 89 -90

Zpět