Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 9. ledna 2019


1. Prof. Mohr prošel zápis z minulého jednání. Bylo dohodnuto, že faktury Mgr. Chytila, poradce PS pro styk s médií a veřejností, budou schvalovány výborem. V průběhu ledna se Dr. Hollý zúčastní jednání na MZ ohledně návrhu psychoterapeutického vzdělávání na MZ. Kritérium zahrnutí sester do kvóty 50 %  zdravotníků v psychoterapeutických výcvicích zatím nebude měněno, na schůzce společností to navrhli, ale AKP byla proti tomu, takže zatím k dohodě nedošlo. Budou probíhat další jednání. Výbor stále trvá na tom, že sestry do kvóty 50 %  zdravotníků patří.

2. Dr. Chvála představil mezioborovou Společnost psychosomatické medicíny (SPM) a požádal PS o podporu při oficiálním zařazení do ČLS JEP na lednové konferenci delegátů ČLS JEP. Jsou zpracovaná vodítka pro praktické lékaře. ČLK usilovala o vymazání nástavbového oboru psychosomatika ze zákona o vzdělávání, ale díky MZ se tomu podařilo zabránit. V ČR chybějí akreditovaná pracoviště (jsou pouze tři), která by umožnila stážovat v tomto oboru. Připravují se změny ve vzdělávání, některé kurzy bude třeba zkrátit, aby to bylo schváleno. V Německu existuje základní psychosomatická péče, stáž na psychosomatickém pracovišti a atestace a třetím stupněm je psychosomatická medicína. Podobný systém zavedlo minulý rok Rakousko. Hlavním cílem SPM je šířit bio-psycho-sociální přístup k nemoci ve všech klinických oborech. Výbor PS jednohlasně souhlasí s podporou začlenění SPM ČLS JEP do ČLS JEP.

3. Mgr. Chytil navrhl informovat v médiích o spolupráci psychiatrických nemocnic (PN) se sociálními službami, například popsat spolupráci CDZ s  některou PN. Informoval výbor o chystaných akcích. Ke konferenci v Jeseníku vytvoří zprávu o probíhající reformě v kraji, psychiatrii v kraji a informace o konferenci. Dohodne s krajským koordinátorem rozeslání do deníků (Olomoucký a Jesenický deník, regionální MF). Navrhl rozšířit Novinářskou cenu o  kategorii pro editory, kteří ve vypjaté atmosféře publikují nebulvární destigmatizující články. Hodnotilo by se umístění, nadpis a text článku. Prof. Mohr navrhl také Novinářskou anticenu, která by mohla přilákat pozornost.

4. Dr. S. Papežová informovala výbor PS, že probíhají práce na Národním akčním plánu duševního zdraví, hotový by měl být do konce března 2019. Pracovní skupina MZ zaujala stanovisko k transformačním plánům nemocnic. PN dostanou doporučení např. na počet akutních lůžek, na snížení počtu lůžek v návaznosti na rozvoj komunitních služeb (včetně CDZ) v regionu.

5. Ing. Mrázek z VZP zpracovává personální analýzu a Ing. Michálek počítá dopad na PN z ekonomické části plánů a hledá způsob, jak zajistit jejich financování v přechodném období jejich transformace.

6. Mgr. Petr navrhl změny režie psychiatrické sestry v terénu. Momentálně návrh připomínkují pojišťovny. Do konce roku 2019 by změny měly být schváleny, aby se výkony dostaly do sazebníku v roce 2020.

7. Prim. Rektor sdělil, že se VZP snaží najít způsob, jak financovat CDZ tak, aby na ně nedoplácela.

8. Prof. Papežová souhlasila se svým zařazením zástupce psychoterapeutického vzdělávání do skupiny na vzdělávání. Dohlédne na zajištění návaznosti na další vzdělávací procesy v psychiatrii.

9. Členové výboru navrhli 15 členů akreditační komise.

10. Výbor se shodl na zaslání oficiálního dopisu s dotazem na SÚKL, MZ a  výrobci ohledně ukončení distribuce Wellbutrinu a problémů s Elontrilem. Zjištěné informace o lécích budou uveřejněny na webu PS.

11. Prof. Mohr informoval, že k 31. 12. 2018 bylo navrženo do výboru PS 23 kandidátů, do revizní komise 8 kandidátů, na předsedu 4 kandidáti. Volební komise zajistí souhlasy navržených. Paní Knesplová zajistí uveřejnění předvolebních textů kandidátů na webových stránkách PS, kde budou dostupné od 1. 2. do 15. 3. 2019.

12. Prim. Rektor navrhl výboru PS, aby zvážil změnu stanov PS tak, aby bylo možno znovu po nějakém čase zvolit bývalého předsedu.

13. Sekce psychofarmakologická plánuje pořádat volby. Výbor nemá námitek.

14. V roce 2019 je mezi členy PS 50 jubilantů, z toho 22 členům, kteří splňují kritéria, bude udělena Heverochova medaile. Budou ji moci převzít poštou, na sjezdu v říjnu 2019 v Brně nebo v prosinci 2019 na vědecké schůzi PS.

15. Prim. Tuček vysvětlil, že v somatických oborech platí rozlišení na zdravotnická zařízení prvního typu, což jsou okresní nemocnice, a druhého typu, což jsou specializovaná pracoviště. V oboru psychiatrie toto rozlišení zdravotnických zařízení na MZ chybí.

16. Prof. Papežová informovala, že se v dokumentech o vzdělávání mluví o  zařízeních 1. a 2. typu pro celý specializační program. Ve specializovaném vzdělávání jsou ambulance i CDZ. Od 1. 7. 2019 bude vzdělávání psychoterapie i  farmakoterapie nové, bude se provádět pouze na pověřených akreditovaných fakultách a v IPVZ. Pro ty, kdo se přihlásili do vzdělávání dříve (2011), proběhne ještě kurz garantovaný PS jako doposud. Kurzy psychoterapie i  farmakoterapie ve kmeni jsou organizovány odlišně. Ještě není rozhodnuto, zda bude po absolvování základního kmene písemný test, nebo ústní zkouška. Domluvila se s dětskými psychiatry, že budou sdílet psychoterapeutický kurz akreditovaný oběma fakultami. Podobně se plánuje sdílet kurz psychofarmakologie mezi fakultami. Prim. Rektor sdělil, že se domluvilo konání kurzu Podpůrné psychoterapie (40 hodin) a z toho bude 22 hodin do kmene.

17. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Gribusová, PN Kroměříž; MUDr. Skálová, SPS Břehová; MUDr. Jakub Dehner, PN Opava.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 6. 2. 2019 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

19. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 6. 2. 2019, předsedá prim. MUDr. Rektor.

Zapsala Lenka Knesplová.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(2): 88 -89

Zpět