Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

PROF. MUDR. IVO PACLT, CSC, SLAVÍ SEDMDESÁTINY


Česká a slovenská psychiatrie

Ivo Paclt je celoživotní Pražák a psychiatr věnující se jak pacientům, tak pedagogické a vědecké práci. Po gymnáziu vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, kde promoval v červnu 1973. Hned po studiích nastoupil do PN Bohnice a současně jako odborný asistent na Právnickou fakultu UK, kde se kromě přednášek psychiatrie pro studenty práv podílel i na výzkumu detektoru lži. V r. 1977 nastoupil na Dětskou psychiatrickou kliniku v Motole, kde později jako odborný asistent 2. LF UK přednášel dětskou psychiatrii pro studenty a pro psychology fakultní nemocnice. Od r. 1992 do současnosti pracuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2 jako odborný asistent, docent a od r. 2014 jako profesor. Kromě pregraduální výuky dětské psychiatrie organizoval řadu výukových seminářů pro postgraduální vzdělávání a  vede Klinickou konzultační skupinu pro obor dětské psychiatrie. Je atestovaným psychiatrem, dětským psychiatrem i psychoterapeutem též s výcvikem v EEG. Od r. 2003 působí na Subkatedře dětské a dorostové psychiatrie IPVZ, od r. 2007 je jejím vedoucím. Dlouhodobě se zásadním způsobem podílí na vzdělávání v  tomto oboru a prosadil uznání dětské psychiatrie jako základního medicínského oboru.

K jeho profesnímu životu patří bohatá publikační činnost, která čítá na 200 odborných sdělení včetně několika monografií. Ve své vědecké činnosti se věnoval především problematice biochemických markerů duševních poruch v  dětském věku, ale k jeho specializovaným zájmům patří také afektivní poruchy, kardiotoxicita antidepresiv, EEG, psychofarmakologie, především lithium v  psychiatrii. Jako první publikoval dlouhodobou, placebem kontrolovanou studii účinku stimulancií v dětském věku. Výsledky vlastních studií shrnul v  monografii z r. 2009 "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Biochemical, Genetic and Clinical Studies". Je autorem první české monografie Psychofarmakoterapie v dětském a dorostovém věku, jako první publikoval údaje o úspěšné léčbě dětské hyperpyrexie lithiem. Se spoluautory získal cenu prof. Vondráčka pro rok 2007 za práci Attention-deficit Hyperactivity Disorder, Biochemical Genetic and Clinical Studies. Je opakovaně spoluautorem Doporučených postupů psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Prof. Paclt je členem řady národních odborných společností (byl dlouholetým předsedou Sekce dětské a dorostové psychiatrie ČLS JEP, podílel se na zpracování metodických pokynů pro posudkové lékařství v oblasti dětské a  dorostové psychiatrie a pro ministerstvo zdravotnictví metodického pokynu týkajícího se ADHD), ale je také vedoucí české skupiny International group for lithium study (IGSLI), členem Mezinárodní skupiny pro prevenci suicidality u  psychotických poruch (InterSePT), EUNETHYDIS (mezinárodní skupina pro výzkum ADHD). Byl čestným předsedou světového kongresu dětské psychiatrie IACAPAP v  r. 2018 v Praze.

Oženil se rok po promoci a kromě rodinného života se svou ženou dosud sdílí i  profesní kariéru. Má syna a dvě vnučky.

K osobním zájmům patří kromě rodiny také sport, aktivně se věnoval volejbalu, kanoistice, dosud si rád zahraje tenis. Je nadšeným chovatelem exotických akvarijních ryb. Je znalcem kvalitních automobilů, jeho Mini Morris poutal pozornost už v 80. letech.

Profesor Paclt se v tomto roce v plném pracovním zatížení dožívá 70 let. Do jeho osmé pracovní i osobní dekády mu přejeme mnoho dalších spokojených a  úspěšných chvil.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc, MUDr. Petra Uhlíková
a kolektiv Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(2): 90 -91

Zpět